SIAF 2021 bude v znamení výročí, zúčastní sa 14 krajín

Na medzi­ná­rod­ných letec­kých dňoch SIAF 2021 sa zúčast­ní 14 kra­jín vrá­ta­ne Slo­ven­ska. Podu­ja­tie sa po roč­nej pre­stáv­ke spô­so­be­nej pan­dé­mi­ou usku­toč­ní 4. a 5. sep­tem­bra na letis­ku Kuchy­ňa v Malac­kách. Pries­tor bude roz­de­le­ný na dve zóny – pre očko­va­ných s neob­me­dze­nou kapa­ci­tou a OTP zónu (pre očko­va­ných, tes­to­va­ných a ľudí, kto­rí pre­ko­na­li ocho­re­nie COVID-19) s kapa­ci­tou do 5000 ľudí. Gene­rál­ny ria­di­teľ SIAF‑u Hubert Štok­sa a minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (OĽANO) o tom infor­mo­va­li na pon­del­ko­vej tla­čo­vej kon­fe­ren­cii.

„Budú to letec­ké dni v zna­me­ní výro­čí,” avi­zo­val Štok­sa. Výro­čie si pri­po­me­nie naprí­klad talian­ska sku­pi­na Frec­ce Tri­co­lo­ri, kto­rá deň pred fes­ti­va­lom pri­pra­vu­je aj pozý­va­cí „demo-let” ponad Bra­ti­sla­vu. Rov­na­ko budú osla­vo­vať aj Bie­le albat­ro­sy či Očov­skí bačo­via. Za „naj­väč­ších ťahú­ňov“ podu­ja­tia ozna­čil Štok­sa pre­mi­é­ru naj­väč­šie­ho vojen­ské­ho doprav­né­ho lie­tad­la Air­bus A400M so sta­tic­kou ukáž­kou či účasť stí­ha­cích lie­ta­diel MiG-15 z Poľ­ska.

Minis­ter vyz­dvi­hol, že sa letec­ké dni sa poda­ri­lo zor­ga­ni­zo­vať v kom­pli­ko­va­nej situ­ácii. A to nie­len vzhľa­dom na pan­dé­miu, ale aj rekon­štruk­ciu letis­ka Sliač, kde sa tra­dič­ne kona­jú. „Je to prí­le­ži­tosť uro­biť to inak. Už len to, že máme potvr­de­ných 14 kra­jín, robí z toh­to podu­ja­tia v rám­ci Európ­skej únie letec­ké dni, kto­ré majú naj­väč­šiu medzi­ná­rod­nú účasť,“ skon­šta­to­val. Podot­kol, že nej­de len o vzduš­né sily, ale aj poli­tic­ké náv­šte­vy, kto­ré s podu­ja­tím súvi­sia.

„Všet­ko, čo doká­že u nás lie­tať, bude prí­tom­né,“ avi­zo­val Naď za Ozb­ro­je­né sily SR. Na letis­ku budú môcť ľudia vidieť lie­tad­lo Spar­tan či vrtuľ­ní­ky Black Hawk. K dis­po­zí­cii bude aj pozem­ná a páso­vá tech­ni­ka, naprí­klad nové húf­ni­ce Zuza­na 2. Dopl­nil, že pro­fe­si­onál­ni voja­ci majú vstup na podu­ja­tia zdar­ma, pla­tí to však len pre očko­va­ných.

„Letis­ko sme roz­de­li­li na dve nezá­vis­lé zóny,” pri­blí­žil Štok­sa pan­de­mic­ké opat­re­nia. Na sta­tic­kých ukáž­kach sa budú môcť zúčast­niť všet­ci, vzá­jom­ne sa však nestret­nú. Náv­štev­ní­ci sa musia vopred regis­tro­vať na strán­ke. Lís­t­ky sa pre­dá­va­jú onli­ne. Ako vyz­dvi­hol Štok­sa, v Kuchy­ni sa poda­ri­lo opro­ti Slia­ču dosiah­nuť dvoj­ná­sob­né kapa­ci­ty dopra­vy aj par­ko­vísk. Upo­zor­nil však ľudí, aby si nene­chá­va­li odchod na posled­nú chví­ľu. Na mies­te bude mož­nosť otes­to­vať sa anti­gé­no­vý­mi tes­ta­mi.