Severná Kórea opäť testovala rakety nad Japonským morom

Sever­ná Kórea v pon­de­lok odpá­li­la do oblas­ti Japon­ské­ho mora tri neiden­ti­fi­ko­va­né pro­jek­ti­ly, infor­mo­va­la agen­tú­ra Jon­hap s odvo­la­ním sa na juho­kó­rej­ský Zbor náčel­ní­kov štá­bov (JCS).

Stre­ly rôz­ne­ho dru­hu odpá­le­né z pro­vin­cie Juž­ný Hamg­jong na výcho­de KĽDR pre­le­te­li vzdia­le­nosť 200 kilo­met­rov v maxi­mál­nej leto­vej výš­ke 50 kilo­met­rov, uvied­la agen­tú­ra AP.

„Naša armá­da situ­áciu sle­du­je pre prí­pad ďal­ších odpa­lov,” uvie­dol JCS vo vyhlá­se­ní a dodal, že juho­kó­rej­ská armá­da je pri­pra­ve­ná zasiah­nuť.

JSC vo vyhlá­se­ní vyjad­ril „ľútosť” nad odpal­mi, kto­ré pod­ľa neho poru­šu­jú doho­du medzi Juž­nou Kóre­ou a KĽDR zame­ra­nú na zmier­ne­nie napä­tia medzi tými­to dvo­ma kra­ji­na­mi.

Sever­ná Kórea v pon­de­lok 2. mar­ca vypá­li­la nad Japon­ské more dve bliž­šie nešpe­ci­fi­ko­va­né rake­ty krát­ke­ho dole­tu. KĽDR minu­lý rok vyko­na­la 13 rake­to­vých tes­tov, pri­po­mí­na Jon­hap.

Roko­va­nia medzi Pch­jong­jan­gom a USA o seve­ro­kó­rej­skom jad­ro­vom prog­ra­me sú v sle­pej ulič­ke od feb­ru­ára 2019, keď sa líd­ri Spo­je­ných štá­tov a Sever­nej Kórey stret­li vo viet­nam­skom Hano­ji.

Zdroj:TASR