Šéfom Európskej obrannej agentúry sa stane český diplomat

Býva­lý čes­ký veľ­vys­la­nec pri NATO Jiří Šedi­vý bude novým šéfom Európ­skej obran­nej agen­tú­ry (EDA). Ozná­mi­la to samot­ná agen­tú­ra.

Šedi­vý na čele agen­tú­ry nahra­dí Špa­nie­la Jor­ge­ho Dome­cqa, kto­rý v tej­to fun­kcii skon­čil po pia­tich rokoch v janu­ári. Šedi­vý pove­die EDA ako prvý zástup­ca postko­mu­nis­tic­kých kra­jín. Na zvo­le­nie potre­bo­val hla­sy kva­li­fi­ko­va­nej väč­ši­ny únij­ných minis­trov obra­ny, kto­rí o jeho zvo­le­ní roz­hod­li na štvr­t­ko­vom nefor­mál­nom zasad­nu­tí v chor­vát­skej met­ro­po­le Záh­reb.

Finá­lo­vým pro­ti­kan­di­dá­tom 56-roč­né­ho dip­lo­ma­ta bol Enri­co Cre­den­di­no, dote­raj­ší talian­sky veli­teľ únij­nej námor­nej ope­rá­cie SOPHIA. Kan­di­da­tú­ru Šedi­vé­ho vo feb­ru­ári pod­po­ril i šéf európ­skej dip­lo­ma­cie Josep Bor­rell, čo pomoh­lo pre­sved­čiť nie­kto­ré kra­ji­ny.

Nie­kdaj­ší čes­ký minis­ter obra­ny pove­die medzi­vlád­ny orgán, kto­rý má na sta­ros­ti roz­ví­ja­nie armád­nej obran­nej spo­lu­prá­ce únij­ných kra­jín. EDA fun­gu­je od roku 2005 a zdru­žu­je všet­ky člen­ské štá­ty Európ­skej únie okrem Dán­ska.

Zaobe­rá sa naprí­klad pro­jekt­mi v rám­ci trva­lej vojen­skej spo­lu­prá­ce PESCO. Samot­ná agen­tú­ra má zhru­ba 140 zamest­nan­cov, ale slú­ži aj ako plat­for­ma pre dis­ku­siu nie­koľ­kých tisí­cok vojen­ských exper­tov z člen­ských kra­jín.

Jiří Šedi­vý (56) vyštu­do­val vojen­ské štú­diá na lon­dýn­skej King´s Col­le­ge. Najprv pred­ná­šal na vyso­kej ško­le, neskôr sa stal mini­strom obra­ny (2006–2007), násled­ne námest­ní­kom minis­tra obra­ny a od roku 2012 až do augus­ta 2020 bol veľ­vys­lan­com Čes­kej repub­li­ky pri NATO.

Zau­jí­ma­vos­ťou je, že v rezor­te obra­ny má dip­lo­mat Šedi­vý menov­ca. Gene­rál Jiří Šedi­vý (67) bol náčel­ní­kom Gene­rál­ne­ho štá­bu Armá­dy Čes­kej repub­li­ky (1998–2002).

Zdroj:TASR, Defence News