Stoltenberg: Turecký nákup S‑400 spôsobuje v NATO problém

Gene­rál­ny tajom­ník NATO Jens Stol­ten­berg vo štvr­tok pove­dal, že Alian­cii a jej kľú­čo­vé­mu čle­no­vi Turec­ku sa nepo­da­ri­lo nájsť spo­loč­ný záu­jem v súvis­los­ti s náku­pom rus­ké­ho sys­té­mu pro­ti­vzduš­nej obra­ny S‑400.

Nákup sys­té­mu S‑400, na kto­rom sa Anka­ra s Mos­kvou dohod­li minu­lý rok, zne­po­ko­jil spo­jen­cov Turec­ka v rám­ci NATO a zvý­šil rizi­ko zave­de­nia san­kcií zo stra­ny Spo­je­ných štá­tov.

„Zatiaľ sa v tej­to zále­ži­tos­ti nepo­da­ri­lo dosiah­nuť doho­du,” pove­dal Stol­ten­berg na zasad­nu­tí Sve­to­vé­ho eko­no­mic­ké­ho fóra vo švaj­čiar­skom mes­te Davos. Pri­sľú­bil, že NATO vyvi­nie úsi­lie s cie­ľom vyrie­šiť túto zále­ži­tosť.

„Toto je jed­na zo zále­ži­tos­tí, kto­rá v rám­ci Alian­cie spô­so­bu­je prob­lé­my – to sa nedá pop­rieť,” dodal šéf NATO.

Turec­ký minis­ter zahra­nič­ných vecí Mev­lüt Čavu­šog­lu však tvr­dil, že Turec­ko v súvis­los­ti náku­pom sys­té­mu S‑400 nema­lo inú mož­nosť. Ako dôvod uvie­dol úby­tok sys­té­mov pro­ti­le­tec­kej obra­ny NATO na svo­jom úze­mí vrá­ta­ne turec­kej hra­ni­ce so Sýri­ou.

Turec­ko pod­ľa Čavu­šog­la nebo­lo schop­né zís­kať také­to sys­té­my od svo­jich spo­jen­cov v NATO, a pre­to ich muse­lo kúpiť. Dodal, že nakú­pe­né sys­té­my nebu­dú pre NATO pred­sta­vo­vať „žiad­ne nebez­pe­čen­stvo”. Turec­ko pod­ľa jeho slov na vyrie­še­nie tej­to zále­ži­tos­ti navrh­lo vytvo­re­nie pra­cov­nej sku­pi­ny pod vede­ním NATO. Stol­ten­berg návrh potvr­dil a zdô­raz­nil, že „tre­ba mať na pamä­ti význam Turec­ka ako spo­jen­ca v NATO”.

Čavu­šog­lu pove­dal, že aj keď Turec­ko v Sýrii spo­lu­pra­cu­je s Mos­kvou, kra­ji­na „nemá s Rus­kom žiad­ne vojen­ské záväz­ky”.

Zdroj:TASR