Saudská Arábia odmieta podozrenie, že prenikla do mobilu šéfa Amazonu

Saud­sko­arab­ské veľ­vys­la­nec­tvo vo Was­hing­to­ne v uto­rok odmiet­lo tvr­de­nia, že Saud­ská Ará­bia „hek­la” tele­fón maji­te­ľa den­ní­ka Was­hing­ton Post Jef­fa Bez­o­sa.

Táto reak­cia amba­sá­dy sa obja­vi­la po tom, ako médiá spo­ji­li pre­lo­me­nie bez­peč­nos­ti Bez­o­sov­ho mobi­lu so sprá­vou odo­sla­nou pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie What­sApp z účtu saud­sko­arab­ské­ho korun­né­ho prin­ca Muham­me­da bin Sal­má­na.
Vnik­nu­tie do mobi­lu, ku kto­ré­mu údaj­ne doš­lo v roku 2018, vied­lo k zve­rej­ne­niu intím­nych sní­mok Jef­fa Bez­o­sa, zakla­da­te­ľa ame­ric­kej spo­loč­nos­ti Ama­zon a maji­te­ľa den­ní­ka Was­hing­ton Post, kde ako pris­pie­va­teľ pôso­bil aj saud­sko­arab­ský novi­nár Dža­mál Chá­šuk­dží, zavraž­de­ný kon­com toho isté­ho roku na kon­zu­lá­te Saud­skej Ará­bie v Istan­bu­le.

Den­ník Was­hing­ton Post v uto­rok napí­sal, že vyšet­ro­va­cí tím OSN bude v stre­du infor­mo­vať, že Bez­o­sov mobil­ný tele­fón bol hek­nu­tý po tom, ako naň pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie What­sApp dostal sprá­vu, kto­rá bola zasla­ná z účtu pat­ria­ce­ho údaj­ne prin­co­vi Muham­ma­do­vi. Krát­ko po odo­sla­ní tej­to sprá­vy bolo z Bez­o­sov­ho tele­fó­nu extra­ho­va­né veľ­ké množ­stvo dát.

Brit­ský den­ník The Guar­dian ešte pred tým zve­rej­nil, že pod­ľa digi­tál­nej forenz­nej ana­lý­zy šif­ro­va­ná sprá­va zasla­ná z čís­la údaj­ne pat­ria­ce­ho prin­co­vi Muham­ma­do­vi obsa­ho­va­la škod­li­vý soft­vér, kto­rý sa infil­tro­val do Bez­o­sov­ho tele­fó­nu.

V čase, keď sa do Bez­o­sov­ho zaria­de­nia infil­tro­val nevy­žia­da­ný súbor, písal si s prin­com sprá­vy cez What­sApp, napí­sal The Guar­dian. Brit­ský den­ník však nemá poznat­ky, čoho sa unik­nu­té infor­má­cie týka­li a ako sa s nimi nalo­ži­lo.

Bez­os si násled­ne pod­ľa Guar­dia­nu najal fir­mu Gavin de Bec­ker & Asso­cia­tes, aby zis­ti­la, ako sa jeho súkrom­né tex­to­vé sprá­vy a foto­gra­fie dosta­li do rúk den­ní­ka Nati­onal Enqu­irer, kto­rý zrej­me na ich zákla­de infor­mo­val o jeho mimo­man­žel­skej afé­re, čo vied­lo až k roz­vo­du Bez­o­sov­ho 25 rokov trva­jú­ce­ho man­žels­tva.

V mar­ci minu­lé­ho roka de Bec­ker uvie­dol, že dospel k záve­ru, že saud­sko­arab­ské úra­dy sa nabú­ra­li do Bez­o­sov­ho mobi­lu a zís­ka­li tak prí­stup k jeho obsa­hu. De Bec­ker však nešpe­ci­fi­ko­val, kto­rú zo zlo­žiek saud­sko­arab­skej vlá­dy viní za heker­ský útok. O svo­jom vyšet­ro­va­ní De Bec­ker neuvie­dol veľa pod­rob­nos­tí, doda­la agen­tú­ra AFP.

Zdroj:TASR