Samovražedných atentátov vo svete ubudlo. Najviac ich je v Afganistane, v Európe žiaden

Počet samov­ra­žed­ných úto­kov na celom sve­te po poráž­ke tero­ris­tic­kej orga­ni­zá­cie Islam­ský štát (IS) výraz­ne pokle­sol. V roku 2019 bolo spá­cha­ných pri­bliž­ne 149 samov­ra­žed­ných aten­tá­tov, čo je zhru­ba o 49 per­cent menej než v roku 2018, kedy zazna­me­na­li 293 aten­tá­tov. V Euró­pe sa neudial ani jeden.

Vyplý­va to zo štú­die, kto­rú v uto­rok v izra­el­skom Tel Avi­ve zve­rej­nil tamoj­ší Inšti­tút pre národ­no­bez­peč­nost­né štú­die (INSS).

Väč­ši­nu úto­kov (98 per­cent) v roku 2019 spá­cha­li čle­no­via extré­mis­tic­kých orga­ni­zá­cií IS a al-Kái­da a ďal­šie na nich napo­je­né sku­pi­ny dži­há­dis­tov. Vla­ni pri nich zahy­nu­lo 1850 ľudí a 3660 utr­pe­lo zra­ne­nia. Na jeden samov­ra­zed­ný útok tak pri­pa­dá v prie­me­re dva­násť obe­tí.

Pri­bliž­ne 68 prí­pa­dov – čo je tak­mer polo­vi­ca zo všet­kých vla­ňaj­ších úto­kov – bolo spá­cha­ných v Ázii (okrem Blíz­ke­ho výcho­du), a to naj­mä v Afga­nis­ta­ne.

Ďal­ších 47 úto­kov sa odo­hra­lo na Blíz­kom výcho­de a pri­bliž­ne 33 v Afri­ke. Žia­den v Euró­pe a jeden v Latin­skej Ame­ri­ke.

Izra­el­ské výskum­né cen­trum zazna­me­na­lo minu­lý rok 22 žen­ských samov­ra­žed­ných aten­tát­ni­čiek pri štr­nás­tich úto­koch, čo tvo­rí asi desať per­cent z cel­ko­vé­ho počtu. To je tiež výraz­ný pokles opro­ti roku 2018, kedy až 84 si siah­lo tak­to na život.

Postup­ná poráž­ke IS vied­la pod­ľa INSS k tomu, že jeho prívr­žen­ci stra­ti­li kon­tro­lu nad veľ­kou čas­ťou Ira­ku a Sýrie.