Rusko: Tureckí vojaci, ktorých zabila sýrska armáda, boli medzi „teroristami”

Rus­ké minis­ter­stvo obra­ny v pia­tok vyhlá­si­lo, že prí­sluš­ní­ci turec­kej armá­dy, kto­rí sa dosta­li pod paľ­bu sýr­skej armá­dy, boli zamie­ša­ní „medzi tero­ris­ta­mi”. Rea­go­va­lo tak na inci­dent, pri kto­rom bolo v sýr­skej pro­vin­cii Idlib zabi­tých naj­me­nej 33 prí­sluš­ní­kov turec­kých ozb­ro­je­ných síl, napí­sa­la agen­tú­ra AFP.

Vo štvr­tok sa pod paľ­bu sýr­skych síl dosta­li pod­ľa minis­ter­stva tí turec­kí voja­ci, kto­rí „boli pri­mie­ša­ní vo for­má­ciách tero­ris­tic­kých sku­pín”, pri­čom Anka­ra o ich prí­tom­nos­ti v danej oblas­ti nein­for­mo­va­la. „Rus­ké vzduš­né sily v danej oblas­ti neope­ru­jú,” doda­lo minis­ter­stvo.

Sýr­ske vlád­ne sily, kto­ré pod­po­ru­je rus­ké vojen­ské letec­tvo, v prie­be­hu posled­ných dní doby­li množ­stvo obcí v regi­ó­ne oko­lo mes­ta Idlib aj na juhu tej­to pro­vin­cie, kto­rá je posled­nou význam­nou baš­tou povs­tal­cov. Napriek dohod­nu­té­mu prí­me­riu pokra­čo­va­li sýr­ske sily v úto­koch aj počas posled­ných týž­dňov, pri­čom pre­vza­li kon­tro­lu nad väč­ší­mi úze­mia­mi.

Turec­ko zazna­me­na­lo vo štvr­tok v tej­to oblas­ti naj­vyš­ší počet úmr­tí svo­jich voja­kov za jeden deň, odke­dy Anka­ra po prvý raz vstú­pi­la do vojen­ské­ho kon­flik­tu v Sýrii v roku 2016. Od začiat­ku feb­ru­ára zahy­nu­lo v Idli­be naj­me­nej 50 turec­kých voja­kov.

Zdroj:tasr