Rusko: Štátna televízia bude 76 dní vysielať mená 12 miliónov padlých vojakov

Spra­vo­daj­ský kanál Ros­si­ja 24 zve­rej­ní do začiat­ku mája mená viac ako 12 mili­ó­nov soviet­skych voja­kov pad­lých počas dru­hej sve­to­vej voj­ny. Ten­to bez­pre­ce­dent­ný krok štá­tom kon­tro­lo­va­né­ho spra­vo­daj­ské­ho kaná­la odzr­kad­ľu­je úsi­lie Krem­ľa využiť výro­čie kon­ca voj­ny, aby u Rusov vyvo­lal pocit národ­nej hrdos­ti, kon­šta­to­va­la v stre­du agen­tú­ra AFP.

Mená 12.677.857 voja­kov zabi­tých a nezvest­ných počas dru­hej sve­to­vej voj­ny sa na sta­ni­ci Ros­si­ja 24 vysie­la­jú nepretr­ži­te počas celé­ho dňa. Zobra­zu­jú sa strie­da­vo v riad­koch na pra­vej stra­ne obra­zov­ky a posú­va­jú sa zho­ra nadol pod nad­pi­som „Spo­mí­nať na kaž­dé­ho”. Za hodi­nu sa na obra­zov­ke vys­trie­da 6070 mien, uvied­la AFP.

So zve­rej­ňo­va­ním mien pad­lých a nezvest­ných soviet­skych voja­kov sa zača­lo 23. feb­ru­ára v deň, kto­rý je v Rus­ku Dňom obran­cov vlas­ti. Koniec pro­jek­tu je naplá­no­va­ný na 8. mája. Devia­te­ho mája, kto­rý sa v Rus­ku slá­vi ako Deň víťazs­tva, sa potom na Čer­ve­nom námes­tí v Mos­kve usku­toč­ní sláv­nost­ná vojen­ská pre­hliad­ka.

Agen­tú­ra AFP vo svo­jej sprá­ve kon­šta­tu­je, že Rus­ko má ten­to rok v plá­ne uspo­ria­dať veľ­ko­le­pé osla­vy víťazs­tva spo­jen­cov nad nacis­ta­mi, keď­že ide o jeho okrúh­le 75. výro­čie.

Napo­sle­dy spra­vo­daj­ský kanál pre­kryl polo­vi­cu obra­zov­ky v decem­bri. Namies­to obrov­ské­ho zozna­mu mien voja­kov bola na obra­zov­ke Puti­no­va tvár a časo­vý odpo­čet do pre­zi­den­to­vej výroč­nej tla­čo­vej kon­fe­ren­cie.

 

Tele­ka­nál Ros­si­ja 24 dekla­ro­val, že cie­ľom jeho ini­cia­tí­vy je pri­po­me­núť si soviet­skych hrdi­nov „bez ohľa­du na ich hod­nosť” a vytvo­riť „fak­tic­ký základ pre boj pro­ti poku­som o fal­šo­va­nie his­tó­rie voj­ny”.

Rus­ko v posled­nom čase čas­to obvi­ňu­je západ­né kra­ji­ny z toho, že sa sna­žia mar­gi­na­li­zo­vať jeho podiel na poráž­ke nacis­tov napriek obrov­ským ľud­ským stra­tám, kto­ré Soviet­sky zväz utr­pel.

V súvis­los­ti s osla­va­mi 9. mája sa výraz­ne zvý­ši­lo napä­tie vo vzťa­hoch medzi Rus­kom a Poľ­skom, a to naj­mä po tom, ako rus­ký pre­zi­dent Vla­di­mir Putin nedáv­no obvi­nil Poľ­sko zo spo­lu­prá­ce s nacis­tic­kým vod­com Adol­fom Hit­le­rom. Var­ša­va zasa vytý­ka Mos­kve „návrat k sta­lin­skej pro­pa­gan­de” a sna­hy o pre­kru­co­va­nie his­tó­rie.

Pod­ľa ofi­ciál­nych úda­jov Soviet­sky zväz v dru­hej sve­to­vej voj­ne utr­pel mimo­riad­ne veľ­ké stra­ty – o život priš­lo asi 27 mili­ó­nov jeho obča­nov.

Pad­lých počas voj­no­vých kon­flik­toch výbor­ne zobra­zu­je aj krát­ky ani­mo­va­ný doku­ment Neila Hal­lo­ra­na, kto­rý je čis­to zalo­že­ný na dátach. Časť o Soviet­skom zvä­ze začí­na 5:40.

 

 

Zdroj:TASR