Rusko sprístupnilo archívne materiály o bitke o Berlín

Rus­ko zve­rej­ni­lo čas­ti svoj­ho archí­vu, v kto­rom sú dobo­vé mate­riá­ly o obsa­dzo­va­ní Ber­lí­na v roku 1945. Infor­mo­va­la o tom v sobo­tu agen­tú­ra DPA.

Doku­men­ty, kto­ré rus­ké minis­ter­stvo obra­ny zve­rej­ni­lo počas toh­to víken­du, posky­tu­jú pod­rob­nos­ti o bit­ke o Ber­lín trva­jú­cej nie­koľ­ko týž­dňov. Prí­stup­né sú aj hlá­se­nia, kto­ré písal veli­teľ soviet­skych jed­no­tiek v Nemec­ku, gene­rál Geor­gij Žukov.

V jed­nom z hlá­se­ní veli­teľ­stva 1. bie­lo­rus­ké­ho fron­tu sa napr. píše: „Kaž­dá uli­ca, štvrť, jed­not­li­vý dom, byt, izba, sute­rén je nepria­te­ľom tvrdo­hla­vo brá­ne­ný a mení sa tak na opev­ne­ný bod a ohnis­ko obra­ny.”

K zve­rej­ne­niu písom­nos­tí a dobo­vých foto­gra­fií doš­lo pri prí­le­ži­tos­ti 75. výro­čia uda­los­tí z 2. mája 1945, keď Čer­ve­ná armá­da po ťaž­kých bojoch pod­nik­la roz­ho­du­jú­cu bit­ku o Ber­lín.

Odtaj­ne­né his­to­ric­ké doku­men­ty pochá­dza­jú z fon­dov rus­ké­ho Ústred­né­ho vojen­ské­ho archí­vu. Mul­ti­me­diál­na sek­cia na ofi­ciál­nej webo­vej strán­ke minis­ter­stva obra­ny zve­rej­ňu­je bojo­vé sprá­vy a zvod­ky, hlá­se­nia a plá­ny ope­rá­cií, zozna­my vyzna­me­na­ných, spo­mien­ky i foto­gra­fie, kto­ré posky­tu­jú sve­dec­tvo o cha­rak­te­re bojov o Ber­lín, napí­sa­la agen­tú­ra TASS.

Zve­rej­ne­ný bol aj roz­kaz posled­né­ho veli­te­ľa Ber­lí­na, gene­rá­la delo­stre­lec­tva Hel­mu­ta Weid­lin­ga, v kto­rom nemec­ké jed­not­ky brá­nia­ce mes­to vyzval, aby okam­ži­te pre­sta­li klásť odpor.

Dňa „30. aprí­la 1945 füh­rer (Adolf Hit­ler) spá­chal samov­raž­du. My, kto­rí sme mu sľú­bi­li ver­nosť, sme zosta­li pone­cha­ní sami na seba (…) Nedos­ta­tok ťaž­kých zbra­ní, stre­li­va a cel­ko­vá situ­ácia spô­so­bu­jú, že náš (ďal­ší) boj je zby­toč­ný (…), pre­dl­žu­je straš­né utr­pe­nie civil­né­ho oby­va­teľ­stva Ber­lí­na a našich zra­ne­ných. Kaž­dý, kto pad­ne v bit­ke o Ber­lín, zomie­ra zby­toč­ne”. Vo svo­jej sprá­ve nemec­ký gene­rál ozna­mu­je, že po doho­de s naj­vyš­ším vele­ním soviet­skych voj­sk žia­da „okam­ži­te zasta­viť boje.”

Oso­bit­ne zau­jí­ma­vé sú pod­ľa TASS dobo­vé foto­gra­fie budo­vy ges­ta­pa, nemec­ké­ho minis­ter­stva zahra­nič­ných vecí, Bran­den­bur­skej brá­ny, Var­šav­ské­ho mos­ta či továr­ne na výro­bu žia­ro­viek znač­ky Osram.

Ako pozna­me­na­la DPA, Rus­ko pra­vi­del­ne zve­rej­ňu­je čas­ti svo­jich archí­vov s cie­ľom obha­jo­vať his­to­ric­ké fak­ty, uvied­lo minis­ter­stvo obra­ny.

Výro­čie soviet­ske­ho víťazs­tva nad nacis­tic­kým Nemec­kom je v Rus­ku význam­ným sviat­kom. Veľ­ko­le­pé osla­vy plá­no­va­né na 9. mája budú výraz­ne obme­dze­né opat­re­nia­mi zave­de­ný­mi počas epi­dé­mie koro­na­ví­ru­su v Rus­ku.

Zvy­šok Euró­py osla­bu­je koniec sve­to­vej voj­ny a deň víťazs­tva nad fašiz­mom 8. mája, v deň výro­čia for­mál­ne­ho pri­ja­tia bez­pod­mie­neč­nej kapi­tu­lá­cie Nemec­ka spo­jen­ca­mi.

Zdroj:tasr