Rusko pred koncom roka ohlasuje raketové zbrojenie

Rus­ká fede­rá­cia si vybra­la koniec roka, aby ozná­mi­la dva veľ­ké pro­jek­ty. Prvým je zara­de­nie hyper­so­nic­kej rake­ty Avan­gard do výzb­ro­je a dru­hou je objed­na­nie nových pro­ti­ra­ke­to­vých sys­té­mov S‑350.

V rokoch 2021 – 2027 by mali vyzb­ro­jiť sys­té­mom S‑350 Víťaz 12 prá­po­rov. S odvo­la­ním sa na piat­ko­vé vyhlá­se­nie gene­rál­po­ru­čí­ka Vla­di­mi­ra Ľapo­ro­va, veli­te­ľa Vojen­skej aka­dé­mie vzduš­no-koz­mic­kej obra­ny G. K. Žuko­va v Tve­ri, o tom infor­mo­va­la agen­tú­ra TASS.
„Ukon­ču­je­me pro­ces nado­bud­nu­tia sys­té­mov pro­ti­vzduš­nej obra­ny S‑350 pre výcvi­ko­vé cen­trum aka­dé­mie vzduš­no-koz­mic­kej obra­ny s cie­ľom tré­no­vať bojo­vé sku­pi­ny v plu­koch, v kto­rých momen­tál­ne pre­bie­ha pro­ces pre­zb­ro­jo­va­nia. Cel­ko­vo dosta­ne v rokoch 2021–27 päť plu­kov pro­ti­vzduš­nej rake­to­vej obra­ny do výzb­ro­je 12 prá­po­rov dané­ho sys­té­mu,” uvie­dol Ľapo­rov na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii minis­ter­stva obra­ny.

Pod­ľa slov rus­ké­ho veli­te­ľa zvý­ši nado­bud­nu­tie 12 prá­po­rov S‑350 efek­ti­vi­tu rus­kej armá­dy z hľa­dis­ka obra­ny pro­ti ria­de­ným stre­lám „dva až dva­a­pol­krát”.
Sys­tém S‑350 Viťaz pred­sta­vu­je mobil­nú odpa­ľo­va­ciu ram­pu, kto­rá fun­gu­je spo­lu s rada­rom a s elek­tro­nic­kým ske­no­va­ním pries­to­ru a s veli­teľ­ským sta­no­viš­ťom na pod­voz­ku špe­ciál­ne­ho auto­mo­bi­lu VAZ. Do záso­by kom­ple­xu pat­ria rake­ty stred­né­ho dosa­hu pou­ží­va­né v kom­ple­xe S‑400 a rake­ty krát­ke­ho dole­tu.

Avan­gard vo výzb­ro­ji

V ten istý deň rus­ké minis­ter­stvo obra­ny potvr­di­lo, že do výzb­ro­je zara­di­lo hyper­so­nic­kej klzák Avan­gard.

Zara­de­nie Avan­gar­du do výzb­ro­je prvé­ho plu­ku ozná­mil rus­ké­mu pre­zi­den­to­vi Vla­di­mi­ro­vi Puti­no­vi minis­ter obra­ny Ser­gej Šoj­gu.

Avan­gard je okríd­le­ný hyper­so­nic­ký klzák vyzna­ču­jú­ci sa šípo­vi­tou kon­štruk­ci­ou, kto­rý je schop­ný niesť hla­vi­cu buď kon­venč­nú, ale­bo jad­ro­vú so silou pri­bliž­ne dvoch mega­ton TNT.

Je urče­ný na pre­ko­ná­va­nie nepria­teľ­skej pro­ti­vzduš­nej obra­ny a pri rých­los­ti až Mach 27 (viac ako 33.000 kilo­met­rov za hodi­nu) je súčas­ný­mi pros­tried­ka­mi pro­ti­vzduš­nej obra­ny nezo­stre­li­teľ­ný.
Na sta­no­ve­nú leto­vú drá­hu vyná­ša klzák medzi­kon­ti­nen­tál­na balis­tic­ká rake­ta, od kto­rej sa klzák odde­lí vo výš­ke pri­bliž­ne 100 kilo­met­rov.

Okríd­le­ný klzák doká­že počas letu hyper­so­nic­kou rých­los­ťou manév­ro­vať vo ver­ti­kál­nom aj hori­zon­tál­nom sme­re. Klzák je vyba­ve­ný nápo­ro­vým moto­rom urče­ným pre hyper­so­nic­ké lie­tad­lá.