Rusko potichu vypustilo polárny špionážny satelit

Špionážny satelit vypustili v pondelok v noci

Rus­ké minis­ter­stvo obra­ny sa pochvá­li­lo, že sa mu v pon­de­lok v noci poda­ri­lo úspeš­ne vypus­tiť špi­onáž­ny sate­lit na obež­nú drá­hu. Prí­sne taj­ný sate­lit vynies­la na obež­nú drá­hu rake­ta Sojuz 2.1 z koz­mod­ro­mu Ple­seck.

Pod­ľa vyjad­re­nia Minis­ter­stva obra­ny Rus­kej fede­rá­cie štart pre­be­hol úspeš­ne a ria­dia­ce stre­dis­ko Ves­mír­nych jed­no­tiek Vzduš­ných síl RF so sate­li­tom nad­via­za­lo kon­takt a všet­ky para­met­re sú v nor­me.

Rus­ká stra­na názov ani ďal­šie pod­rob­nos­ti o sate­li­te nezve­rej­ni­la. Iba kon­šta­to­va­la, že sate­lit je schop­ný foto­gra­fo­vať povrch Zeme a moni­to­ro­vať ostat­né rus­ké sate­li­ty na obež­nej drá­he.

Pod­ľa por­tá­lu spaceflightnow.com zazna­me­na­ná tra­jek­tó­ria rake­ty a násled­ne aj vypus­te­né­ho sate­li­tu nad Sever­ným ľado­vým oce­ánom naz­na­ču­je, že sa bude pohy­bo­vať seve­ro-juž­ným sme­rom prak­tic­ky ponad oba zem­ské póly vo výš­ke 365 až 855 kilo­met­rov. Obež­ná drá­ha má sklon (ink­li­ná­ciu) 97,9 stup­ňa k zem­ské­mu rov­ní­ku.