Rusi potichu úspešne otestovali hypersonickú strelu Zirkón

Kým dočí­ta­te ten­to člá­nok, tak rus­ká pro­ti­lod­ná stre­la Zir­kón zasiah­ne svoj cieľ vo vzdia­le­nos­ti 200 kilo­met­rov. A keď bude­te čítať poma­ly, tak aj ove­ľa ďalej. Rus­ko totiž po prvý raz úspeš­ne otes­to­va­lo novú hyper­so­nic­kú ria­de­nú stre­lu Cir­kon na vzdia­le­nosť väč­šiu než  500 kilo­met­rov. S odvo­la­ním sa na štvr­t­ko­vé vyhlá­se­nie štát­nych médií o tom infor­mo­va­la agen­tú­ra Inter­fax.

Test sa v tichos­ti usku­toč­nil ešte na kon­ci janu­ára. Počas neho vypá­li­li ria­de­ná stre­lu Zir­kón z fre­ga­ty v Barent­so­vom mori a násled­ne  zasiah­la pozem­ný cieľ vo vojen­skej oblas­ti na seve­re Ura­lu.

Pro­ti­lod­ná hyper­so­nic­ká stre­la 3M22 Zir­kon, kto­rá je odpa­ľo­va­ná z lodí a pono­riek, má mať dolet viac než 1000 kilo­met­rov. Hoci ofi­ciál­ne je zazna­me­na­ná maxi­mál­na rých­losť Mach 8, tak pod­ľa vyhlá­se­ní pre­zi­den­ta Vla­di­mí­ra Puti­na stre­la Zir­kón doká­že dnes už vyvi­núť rých­losť Mach 9 (10 700 km/h). Tes­to­va­ných 500 kilo­met­rov tak pre­le­tí za zhru­ba tri minú­ty (167 sekúnd pri maxi­mál­nej rých­los­ti).

Stre­la Zir­kón v pod­ve­se počas tes­tov

Pri takej­to rých­los­ti sa oko­lo rake­ty vytvo­rí pôso­be­ním vyso­kej tep­lo­ty z tre­nia vzdu­chu plaz­ma, a tým sa sta­ne pre rada­ry prak­tic­ky nevi­di­teľ­ná. Pre­to je veľ­mi ťaž­ké ju zasiah­nuť pro­ti­ra­ke­to­vou obra­nou.

Rake­tu Zir­kon po prvý krát tes­to­va­li v roku 2012 zo stra­te­gic­ké­ho bomar­dé­ra TU-22M3. Ope­rač­ný dolet sa pohy­bu­je od 300 km pri níz­kej hla­di­ne, 500 km po polo­ba­lis­tic­kej kriv­ke a teore­tic­ky 1000 km pri balis­tic­kej kriv­ke, no v tej­to fáze ešte rus­kí kon­štruk­té­ri nie sú.

Ak ste číta­li beže­nou rých­los­ťou, tak rake­ta Zir­kon prá­ve v tom­to momen­te minu­la métu 200 kilo­met­rov. Kým si nale­je­te kávu, tak Zir­kon je v cie­li 500 kilo­met­rov ďale­ko.