Rusko posiela k Sýrií dve vojenské lode

Dve fre­ga­ty rus­kej Čier­no­mor­skej flo­ti­ly – Admi­rál Maka­rov a Admi­rál Gri­go­ro­vič – vyzb­ro­je­né vyso­ko pres­ný­mi ria­de­ný­mi rake­ta­mi typu Kalibr-NK sa pla­via cez Bospor­ský a Dar­da­nel­sky prie­liv sme­rom do Stre­do­zem­né­ho mora. Pod­ľa agen­tú­ry Inter­fax to v pia­tok potvr­dil hovor­ca Čier­no­mor­skej flo­ti­ly Ale­xej Ruľov.

Pod­ľa Ruľo­va ide o plá­no­va­ný pre­sun lodí z prí­sta­vu Sevas­to­pol do námor­nej zóny, kde sa sta­nú súčas­ťou trva­lo dis­lo­ko­va­nej sku­pi­ny rus­kých námor­ných síl v Stre­do­zem­nom mori.

Obe tie­to fre­ga­ty sa v minu­los­ti zúčast­ňo­va­li na rus­kej ope­rá­cii pro­ti mili­tan­tom pri pobre­ží Sýrie, kde sa od decem­bra 2019 nachá­dza aj tre­tia fre­ga­ta Čier­no­mor­skej flo­ti­ly Admi­rál Essen, dodal Inter­fax.

K posil­ne­niu rus­kej prí­tom­nos­ti v Stre­do­mo­rí dochá­dza v čase prud­ké­ho zhor­še­nia situ­ácie v zóne dees­ka­lá­cie v pro­vin­cii Idlib na seve­ro­zá­pa­de Sýrie. Pod­ľa naj­nov­ších správ v dôsled­ku úto­kov sýr­ske­ho letec­tva priš­lo o život 33 turec­kých jed­no­tiek. V reak­cii na to turec­ká armá­da v noci na pia­tok pod­nik­la letec­ké a pozem­né úto­ky na pozí­cie sýr­skych vlád­nych síl v danom regi­ó­ne.

V súvis­los­ti s tým­to vyos­tre­ním situ­ácie sa v noci na pia­tok v Anka­re kona­lo zasad­nu­tie bez­peč­nost­nej rady štá­tu. Na žia­dosť Turec­ka sa v pia­tok v Bru­se­li usku­toč­ní aj zasad­nu­tie Seve­ro­at­lan­tic­kej rady na úrov­ni veľ­vys­lan­cov člen­ských štá­tov NATO, kto­rí posú­dia naj­nov­ší vývoj v kon­flik­te v Sýrii.

Zdroj:tasr