Rusko odmietlo tvrdenia, že dodávalo zbrane Talibanu

Rus­ké minis­ter­stvo zahra­nič­ných vecí vo štvr­tok vyhlá­si­lo, že Mos­kva nikdy nedo­da­la zbra­ne mili­tant­né­mu hnu­tiu Tali­ban v Afga­nis­ta­ne. Uvied­la to hovor­ky­ňa rezor­tu Mari­ja Zacha­ro­vo­vá, pod­ľa kto­rej „Rus­ko doda­lo zbra­ne iba legi­tím­nej vlá­de Afga­nis­ta­nu, čo je vše­obec­ne zná­me”.

Zacha­ro­vo­vá pod­ľa agen­tú­ry AFP rea­go­va­la na vyjad­re­nie šéfa ame­ric­kej dip­lo­ma­cie Mikea Pompea, kto­rý v stre­du vyhlá­sil, že „Rusi (Tali­ba­nu) pre­dá­va­jú malé ruč­né zbra­ne, čo Ame­ri­ča­nov už desať rokov vysta­vu­je rizi­ku”. Dodal, že na kaž­dom stret­nu­tí vyzý­va svo­jich rus­kých par­tne­rov, aby tie­to dodáv­ky zasta­vi­li.

Rus­ko, kto­ré už dlho kri­ti­zu­je ope­rá­ciu spo­jen­cov pod vede­ním USA v Afga­nis­ta­ne, uví­ta­lo vo feb­ru­ári uzav­re­tú mie­ro­vú doho­du medzi USA a Tali­ba­nom zame­ra­nú na ukon­če­nie dlho trva­jú­cej voj­ny.

Zacha­ro­vo­vá na stret­nu­tí s novi­nár­mi vo štvr­tok neko­men­to­va­la sprá­vy, že bojov­ní­ci Tali­ba­nu dosta­li odme­nu od mos­kov­ských špi­ó­nov za zabi­tie voja­kov ame­ric­kých jed­no­tiek v Afga­nis­ta­ne. Iní rus­kí pred­sta­vi­te­lia tie­to media­li­zo­va­né sprá­vy ozna­či­li za neprav­di­vé.

Infor­má­cie o tom pri­nie­sol minu­lý pia­tok den­ník The New York Times (NYT), keď napí­sal, že neiden­ti­fi­ko­va­ná jed­not­ka rus­kej vojen­skej spra­vo­daj­skej služ­by údaj­ne pod­nie­ti­la mili­tan­tov hnu­tia Tali­ban k úto­ku na voja­kov medzi­ná­rod­nej koalí­cie v Afganistane.Ruský dip­lo­mat Zamir Kabu­lov, kto­rý je vyslan­com rus­ké­ho pre­zi­den­ta Vla­di­mi­ra Puti­na pre Afga­nis­tan, v reak­cii uvie­dol, že neexis­tu­jú dôka­zy o „spri­sa­ha­ní Mos­kvy s Tali­ba­nom”. Kabu­lov dodal, že po pre­čí­ta­ní ame­ric­ké­ho člán­ku „vyvs­tá­va stá­le viac otá­zok, lebo sfal­šo­va­nie musí byť tiež sta­rost­li­vo pri­pra­ve­né.” Vyslo­vil ďalej podoz­re­nie, že tie­to doha­dy šíria sily, kto­ré sa nech­cú stiah­nuť z Afga­nis­ta­nu a musia neja­ko ospra­vedl­niť svo­je zly­ha­nia

Rus­ký pre­zi­dent­ský hovor­ca Dmit­rij Pes­kov vyjad­ril poľu­to­va­nie nad tým, že kedy­si rešpek­to­va­né vplyv­né médium „sa neští­ti” takej­to „abso­lút­nej (novi­nár­skej) kači­ce”.

Samot­ný Tali­ban v sobo­tu odmie­tol tvr­de­nia NYT. Tali­ban vo svo­jom vyhlá­se­ní zdô­raz­nil, že počas 19 rokov trva­jú­cej svä­tej voj­ny – dži­há­du – nedos­tá­val roz­ka­zy od nija­kej taj­nej služ­by ale­bo cudzie­ho štá­tu.

Hnu­tie súčas­ne pop­re­lo nedáv­ne obvi­ne­nia Spo­je­ných štá­tov, že dostá­va­lo zbra­ne od Rus­ka.

„Islam­ský emi­rát využí­va zbra­ne, vyba­ve­nie a nástro­je …, kto­ré už boli v Afga­nis­ta­ne ale­bo sú voj­no­vou koris­ťou, kto­rej sa zmoc­nil v bojoch s nepria­te­ľom,” píše sa vo vyhlá­se­ní.

Tali­ban uvie­dol, že väč­ši­na obe­tí z radov ame­ric­kých jed­no­tiek priš­la o život pri expló­zii po domác­ky vyro­be­ných výbuš­nín.

Hnu­tie Tali­ban vo svo­jom vyhlá­se­ní zopa­ko­va­lo, že je odda­né plne­niu doho­dy pod­pí­sa­nej s Was­hing­to­nom vo feb­ru­ári, kto­rá pri­pra­vu­je ces­tu pre stia­hnu­tie všet­kých zahra­nič­ných síl z Afga­nis­ta­nu do polo­vi­ce budú­ce­ho roka.

Ame­ric­ký pre­zi­dent Donald Trump ozna­čil tvr­de­nia NYT za „hoax”, infor­mo­va­la vo štvr­tok tele­ví­zia CNN.

Zdroj:tasr