Rusko napadlo na Ukrajinu

V noci zo štvr­t­ka na pia­tok Rus­ko zača­lo invá­ziu na Ukra­ji­nu. Volo­dy­myr Zelen­skyj, ukra­jin­ský pre­zi­dent vo štvr­tok vyhlá­sil stan­né prá­vo a vyzval obča­nov, aby nepod­lie­ha­li pani­ke po tom, ako rus­ký pre­zi­dent Vla­di­mir Putin ozná­mil začia­tok vojen­skej ope­rá­cie na Ukra­ji­ne. Ter­čom Rus­ka je pod­ľa ukra­jin­ské­ho pre­zi­den­ta vojen­ská infra­štruk­tú­ra a na via­ce­rých mies­tach v kra­ji­ne je počuť výbu­chy. Na bez­pre­ce­dent­ný akt agre­sie rea­gu­jú sve­to­ví líd­ri, mimo­riad­ne zasad­la aj Bez­peč­nost­ná rada SR.

Nemec­ká minis­ter­ka zahra­nič­ných vecí Anna­le­na Baer­boc­ko­vá uvied­la, že čle­no­via Európ­skej únie, Seve­ro­at­lan­tic­kej alian­cie (NATO) a sku­pi­ny sied­mich naj­vys­pe­lej­ších kra­jín sve­ta (G7) budú pra­co­vať na potres­ta­ní Rus­ka „masív­ny­mi san­kcia­mi” po tom, ako Kre­meľ spus­til vzduš­ný a pozem­ný útok na Ukra­ji­nu. Infor­mu­jú o tom agen­tú­ry AFP a DPA. „Spus­tí­me celý balík s naj­ma­sív­nej­ší­mi san­kcia­mi pro­ti Rus­ku a posil­ní­me našu bez­peč­nosť a bez­peč­nosť našich spo­jen­cov,” uvied­la šéf­ka nemec­kej dip­lo­ma­cie. „Túto situ­áciu sme si nevyb­ra­li, avšak ak sa tomu teraz nepo­sta­ví­me, zapla­tí­me ešte vyš­šiu cenu,” a doda­la, že „dnes sme sa zobu­di­li do úpl­ne iné­ho sve­ta”.

Pred­se­da vlá­dy SR Edu­ard Heger vyzval ľudí, aby nepod­lie­ha­li dez­in­for­má­ciám a zacho­va­li pokoj a chlad­nú hla­vu. Uvie­dol to po štvr­t­ko­vom mimo­riad­nom zasad­nu­tí Bez­peč­nost­nej rady SR. Pove­dal, že naše ozb­ro­je­né sily a polí­cia aj v tej­to výni­moč­nej situ­ácii budú zabez­pe­čo­vať kon­tro­lo­va­ný pre­chod hra­níc a ľudia ute­ka­jú­ci pred voj­nou u nás dosta­nú potreb­né záze­mie. „Dá sa tak­mer s isto­tou pred­po­kla­dať, že rus­ká agre­sia vyže­nie z kra­ji­ny mno­hých Ukra­jin­cov, maj­me pre nich súcit a pocho­pe­nie,” uvie­dol Heger. Pod­ľa neho tí, kto­rí ute­ka­jú pred voj­nou, si pod­ľa medzi­ná­rod­ných záko­nov zaslú­žia našu pomoc. „Slo­ven­ská repub­li­ka bude prin­cí­py ľud­skos­ti a soli­da­ri­ty zod­po­ved­ne plniť, pres­ne tak, ako ich plni­li iní, keď naši rodi­čia či pra­ro­di­čia ute­ka­li pred voj­nou a invá­zi­ou z našej kra­ji­ny,” pove­dal. Heger uvie­dol, že je potreb­né v tej­to nároč­nej situ­ácii nene­chať sa vypro­vo­ko­vať a nepod­lie­hať dez­in­for­má­ciám. „Pro­sím, zom­kni­me sa. Pre našu bez­peč­nosť a pre zabez­pe­če­nie mie­ru na Ukra­ji­ne a v Euró­pe,” dodal. 

Pod­ľa minis­tra obra­ny Jaro­sla­va Naďa by sa východ­ná hra­ni­ca s Ukra­ji­nou by sa mala vojen­sky posil­niť. Zvý­še­ný počet voja­kov bude nate­raz súvi­sieť s asis­ten­ci­ou polí­cii. Naď spo­loč­ne s mini­strom zahra­nič­ných vecí SR Iva­nom Kor­čo­kom záro­veň infor­mo­val, že zasa­da­la Rada NATO a via­ce­rí spo­jen­ci požia­da­li o akti­vá­ciu člán­ku 4. NATO pova­žu­je za nevy­hnut­né vojen­sky posil­niť východ­né hra­ni­ce vrá­ta­ne Slo­ven­ska.

*Sprá­vu bude­me aktu­ali­zo­vať.

Zdroj: TASR | redak­cia Defen­ce News
FOTO: TASR/AP
Všet­ky prá­va vyhra­de­né. Pub­li­ko­va­nie ale­bo ďal­šie šíre­nie správ a foto­gra­fií zo zdro­jov TASR je bez pred­chá­dza­jú­ce­ho písom­né­ho súhla­su TASR poru­še­ním autor­ské­ho záko­na“.