Rusko je stále bezpečnostnou výzvou, tvrdí prezidentka

Pre NATO je Rus­ko bez­peč­nost­nou výzvou a túto pozí­ciu zastá­va aj Slo­ven­ská repub­li­ka. Uvied­la to pre­zi­dent­ka SR Zuza­na Čapu­to­vá v reak­cii na novi­nár­sku otáz­ku o bez­peč­nost­nej stra­té­gii a posto­ji SR voči Rus­ku po štvr­t­ko­vom Veli­teľ­skom zhro­maž­de­ní Gene­rál­ne­ho štá­bu Ozb­ro­je­ných síl (OS) SR.

Minis­ter obra­ny Peter Gaj­doš (SNS) zdô­raz­nil, že OS SR musia byť pri­pra­ve­né na aké­ho­koľ­vek nepria­te­ľa, kto­rý by mohol ohro­ziť bez­peč­nosť SR.

Odmiet­nu­tie ponu­ky Spo­je­ných štá­tov ame­ric­kých na inves­tí­ciu do rekon­štruk­cie armád­nych letísk bolo pod­ľa pre­zi­dent­ky nedos­ta­toč­ne zdô­vod­ne­né a pod­mien­ky málo verej­ne komu­ni­ko­va­né.

Minis­ter ozna­čil pod­mien­ky USA ako neak­cep­to­va­teľ­né. Pri takej­to ponu­ke pod­ľa neho „roz­mýš­ľa­te, či sa zba­ví­te suve­re­ni­ty ale­bo nie”. Pri­po­me­nul, že ponu­ka nebo­la súčas­ťou prog­ra­mu NATO, ale malo ísť o bila­te­rál­nu zále­ži­tosť.

O ame­ric­kých pros­tried­koch na moder­ni­zá­ciu letísk Sliač a Kuchy­ňa sa hovo­ri­lo v rám­ci Doho­dy o obran­nej spo­lu­prá­ci (DCA) s USA, kto­rej cie­ľom je umož­niť roz­ší­re­nú obran­nú spo­lu­prá­cu medzi Slo­ven­skom a USA. Malo ísť o inves­tí­ciu pri­bliž­ne vo výš­ke 100 mili­ó­nov dolá­rov. Minis­ter­stvo obra­ny SR v ges­cii SNS vyjad­ri­lo zdr­žan­li­vý postoj k celej zále­ži­tos­ti a roz­hod­lo sa na roko­va­ní o DCA nezú­čast­ňo­vať. Kri­ti­ci doho­dy upo­zor­ňo­va­li na to, že doku­ment i finan­cie sú zámien­kou pre etab­lo­va­nie ame­ric­kých vojen­ských síl na úze­mí SR.

Pre­zi­dent­ka komen­to­va­la tiež dôve­ry­hod­nosť Vojen­ské­ho spra­vo­daj­stva (VS). Naru­ši­lo ju pod­ľa nej obvi­ne­nie ini­ci­ova­né VS, kto­ré bolo po desia­tich dňoch odmiet­nu­té orgán­mi čin­ný­mi v trest­nom kona­ní. Pri podoz­re­ní zo spá­cha­nia trest­né­ho činu by pod­ľa nej mala taká­to inšti­tú­cia konať až vte­dy, keď má dosta­tok vec­ných dôka­zov a tvr­de­ní.

Zdroj:TASR