Rusko a Turecko pripravujú nový kontrakt na S‑400

Rus­ko a Turec­ko chcú v prvej polo­vi­ci roka 2020 pod­pí­sať ďal­ší kon­trakt na dodáv­ku rus­ké­ho sys­té­mu pro­ti­vzduš­nej obra­ny S‑400. O sprá­ve infor­mo­va­la Reuters s odvo­la­ním sa na sprá­vy rus­kých médií.

Turec­ká armá­da aktu­ál­ne pro­ti­vzduš­nú obra­nu tes­tu­je. Turec­ké F‑16 ame­ric­kej výro­by budú lie­tať s níz­kou nad­mor­skou výš­kou nad Anka­rou, aby sa dosta­toč­ne ove­ri­li rada­ro­vé spo­je­nie so sys­té­mom.

Pod­ľa turec­ké­ho šéfa obra­ny má sys­tém fun­go­vať plne auto­nóm­ne. „S‑400 je veľ­mi dôle­ži­tým mecha­niz­mom na zabez­pe­če­nie obra­ny a bez­peč­nos­ti Turec­ka,“ dopl­nil.

V sep­tem­bri 2017 Rus­ko ozná­mi­lo, že s Turec­kom pod­pí­sa­lo zmlu­vu na dodáv­ku sys­té­mov S‑400 v cel­ko­vej hod­no­te dva a pol miliar­dy dolá­rov. Prvá dodáv­ka sa usku­toč­ni­la 12. júla toh­to roku.
Námiet­ky voči tomu, aby si Turec­ko zaob­sta­ra­lo sys­té­my S‑400, vyjad­ri­li Spo­je­né štá­ty i Seve­ro­at­lan­tic­ká alian­cia, kto­rej je Turec­ko čle­nom.

Pod­ľa Spo­je­ných štá­tov ten­to sys­tém pred­sta­vu­je hroz­bu pre NATO a ame­ric­ké lie­tad­lá. Admi­ni­stra­tí­va ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta Donal­da Trum­pa rea­go­va­la vyra­de­ním Turec­ka z prog­ra­mu vývo­ja ame­ric­ké­ho mul­ti­funkč­né­ho bojo­vé­ho lie­tad­la F‑35. Trump avi­zo­val, že je pri­pra­ve­ný pre­dať turec­ké­mu pre­zi­den­to­vi ame­ric­ký pro­ti­vzduš­ný sys­tém Pat­ri­ot, ak upus­tí od náku­pu rus­kej tech­ni­ky.

Sys­tém S‑400 je urče­ný na niče­nie všet­kých typov moder­ných a per­spek­tív­nych vzduš­ných útoč­ných pros­tried­kov. Je schop­ný zasiah­nuť aero­dy­na­mic­ké cie­le do vzdia­le­nos­ti 400 kilo­met­rov a tak­tic­ké balis­tic­ké cie­le letia­ce rých­los­ťou 4,8 kilo­met­ra za sekun­du do vzdia­le­nos­ti 60 kilo­met­rov, a to vo výš­ke nie­koľ­kých met­rov až nie­koľ­kých desia­tok kilo­met­rov.