Ruskí hackeri sa nabúrali do ukrajinskej plynárenskej firmy z Trumpovho impeachmentu

Ame­ric­ká spo­loč­nosť Area 1, venu­jú­ca sa kyber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti, ozná­mi­la, že rus­kí hac­ke­ri sa nabú­ra­li do počí­ta­čov ukra­jin­skej ply­ná­ren­skej spo­loč­nos­ti Buris­ma, infor­mo­va­la v uto­rok agen­tú­ra AP.

Buris­ma je zahr­nu­tá v tzv. ukra­jin­skej afé­re ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta Donal­da Trum­pa.
Hac­ke­ri boli údaj­ne pre­po­je­ný s rus­kou vojen­skou roz­vied­kou GRU, uvied­la agen­tú­ra Inter­fax.

Area 1 uvied­la, že hac­ke­ri sa začiat­kom novem­bra minu­lé­ho roka pokú­si­li zís­kať pri­hla­so­va­cie úda­je zamest­nan­cov ukra­jin­skej spo­loč­nos­ti ply­ná­ren­skej spo­loč­nos­ti Buris­ma.

Hun­ter Biden, syn býva­lé­ho vicep­re­zi­den­ta USA a kan­di­dá­ta na nomi­ná­ciu Demok­ra­tic­kej stra­ny do pre­zi­dent­ských volieb Joea Bide­na, bol v minu­los­ti čle­nom správ­nej rady spo­loč­nos­ti Buris­ma.

Zo sprá­vy, kto­rú Area 1 zve­rej­ni­la, nebo­lo jas­né, čo bolo cie­ľom hac­ke­rov a čo zís­ka­li. Nača­so­va­nie ich ope­rá­cie však pod­ľa AP naz­na­ču­je, že rus­kí agen­ti moh­li hľa­dať mate­riál, kto­rý by mohol uško­diť Bide­nov­com.

Ame­ric­ká Sne­mov­ňa repre­zen­tan­tov schvá­li­la v novem­bri 2019 ústav­nú žalo­bu (impe­ach­ment) na pre­zi­den­ta Donal­da Trum­pa, pri­čom ho v dvoch bodoch obvi­ni­la zo zne­uži­tia prá­vo­mo­cí a mare­nia vyšet­ro­va­nia vede­né­ho Kon­gre­som.

Poda­nie žalo­by súvi­sí s obvi­ne­nia­mi, že Trump zasta­vil ame­ric­kú vojen­skú pomoc Ukra­ji­ne, aby ju donú­til spus­tiť vyšet­ro­va­nie pro­ti jeho mož­né­mu riva­lo­vi v budú­co­roč­ných pre­zi­dent­ských voľ­bách Joeovi Bide­no­vi a jeho syno­vi Hun­te­ro­vi.