Ruského vojenského experta odsúdili na sedem rokov za vlastizradu

Na sedem rokov väze­nia odsú­dil vo štvr­tok súd v Pet­roh­ra­de vojen­ské­ho exper­ta Vla­di­mi­ra Neje­lo­va, kto­ré­ho uznal za vin­né­ho z vlas­tiz­ra­dy. Infor­mo­va­la o tom spra­vo­daj­ský por­tál Nova­ja gaze­ta.

Súd zis­til, že Neje­lov odo­vzdal nemec­kej pora­den­skej spo­loč­nos­ti infor­má­cie o pro­ce­se odbor­nej príp­ra­vy a rek­va­li­fi­ká­cie pra­cov­ní­kov rus­kej taj­nej služ­by FSB, uvá­dza sa vo vyhlá­se­ní súdu.

Neje­lov bol odbor­ným pra­cov­ní­kom v Cen­tre pre stra­te­gic­kú kon­junk­tú­ru a v Cen­tre pre stra­te­gic­ké ana­lý­zy a prog­nó­zy. Špe­cia­li­zo­val sa na tému súkrom­ných vojen­ských spo­loč­nos­tí, vrá­ta­ne pub­li­ko­va­nia mate­riá­lov o tzv. Vag­ne­ro­vej armá­de. Zadr­ža­li ho v novem­bri roku 2018.

Neje­lov počas pojed­ná­va­ní pri­znal svo­ju vinu iba čias­toč­ne: pod­ľa vlast­ných slov neve­del o tom, že ním posky­to­va­né infor­má­cie sú „prí­sne taj­né”.

Šéf inves­ti­ga­tív­ne­ho tímu Con­flict Intel­li­gen­ce Team Rus­lan Levi­jev pre roz­hla­so­vú sta­ni­cu Echo Mos­kvy uvie­dol, že na novi­ná­rov a výskum­ní­kov sa v Rus­ku veľ­mi ľah­ko môže vzťa­ho­vať trest­ný para­graf o vlas­tiz­ra­de, aj keď „pre­zra­dia” na prvý pohľad vše­obec­ne zná­me fak­ty.

Pod ter­mín štát­ne tajom­stvo ale­bo uta­je­ná infor­má­cia pat­rí v Rus­ku „obrov­ský objem infor­má­cií”, pri­čom pri mno­hých dotyč­ný vedec či novi­nár „nemá naj­men­šie podoz­re­nie, že by moh­li byť taj­né”, pozna­me­nal Levi­jev. Dodal, že ak novi­nár či vedec také­to infor­má­cie šíri, ide o poru­še­nie záko­na, a to aj v prí­pa­de, keď dotyč­ná oso­ba nepod­pí­sa­la vyhlá­se­nie o mlčan­li­vos­ti. Levi­jev uvie­dol, že v mno­hých podob­ných prí­pa­doch nasle­du­je obvi­ne­nie z vlas­tiz­ra­dy. Spres­nil, že v Rus­ku je pred­me­tom štát­ne­ho tajom­stva napr. aj adre­sa vojen­skej posád­ky.

Vag­ne­ro­va súkrom­ná vojen­ská spo­loč­nosť sa v médiách pomer­ne čas­to spo­mí­na v súvis­los­ti s pôso­be­ním rus­kých žold­nie­rov v kon­flik­toch na Ukra­ji­ne, v Stre­do­af­ric­kej repub­li­ke či v Sýrii. Táto polo­vo­jen­ská orga­ni­zá­cia má údaj­ne väz­by na ľudí blíz­kych rus­ké­mu pre­zi­den­to­vi Vla­di­mi­ro­vi Puti­no­vi.

Zdroj:TASR