Ruské Suchoje si urobili neohlásený výlet nad Pobaltie

Bel­gic­ké stí­hač­ky zabez­pe­ču­jú­ce rotač­nú misiu NATO na ochra­nu vzduš­né­ho pries­to­ru troch pobalt­ských kra­jín (Bal­tic Air Poli­cing) kon­com minu­lé­ho týžd­ňa (17.4.) zachy­ti­li prí­tom­nosť rus­kých bojo­vých lie­ta­diel v blíz­kos­ti pobre­žia Lit­vy. Ozná­mi­la to vo štvr­tok Seve­ro­at­lan­tic­ká alian­cia.

Prí­tom­nosť rus­kých stro­jov potvr­di­li bel­gic­ké stí­hač­ky F‑16 Figh­ting Fal­con, kto­ré vzliet­li z letec­kej základ­ne Šiau­liai v Lit­ve.

Išlo o dve rus­ké nad­zvu­ko­vé stí­hač­ky typu Su-24, stí­hač­ku typu Su-27, ako aj stí­hač­ku typu Su-30. Lie­tad­lá usku­toč­ni­li níz­ke pre­le­ty nad tor­pé­do­bor­com ame­ric­ké­ho námor­níc­tva USS Donald Cook nachá­dza­jú­com sa v Balt­skom mori neďa­le­ko pobre­žia Lit­vy.

NATO pri­po­me­nu­lo, že takz­va­ná „letec­ká polí­cia” je mie­ro­vou čin­nos­ťou vyko­ná­va­nou 365 dní v roku nad úze­mím spo­jen­cov z Alian­cie, pri­čom jej cie­ľom je rých­lo rea­go­vať na poru­še­nia vzduš­né­ho pries­to­ru čle­nov NATO.

K vzliet­nu­tiu lie­ta­diel z rotač­nej misie dochá­dza vždy v prí­pa­doch, keď lie­tad­lá pre­lie­ta­jú­ce vzduš­ný pries­tor NATO, či už civil­né ale­bo vojen­ské, neod­po­ve­da­jú na vola­nie ria­de­nia leto­vej pre­vádz­ky.

Člen­ské kra­ji­ny NATO sa v sep­tem­bri 2004 dohod­li na vzduš­nej ochra­ne Estón­ska, Lit­vy a Lotyš­ska, kto­ré nema­jú vlast­né bojo­vé lie­tad­lá. Na štvor­me­sač­ných rotač­ných misiách nad Pobal­tím sa zúčast­ňu­jú spo­jen­ci, kto­rí dis­po­nu­jú bojo­vý­mi let­ka­mi.