Ruské nálety na provinciu Aleppo vyradili z prevádzky dve nemocnice

Dve nemoc­ni­ce v pro­vin­cii Alep­po na seve­re Sýrie muse­li v pon­de­lok eva­ku­ovať, keď ich zasiah­li rus­ké nále­ty. Tla­čo­vej agen­tú­re DPA zo uvie­dol hovor­ca záchran­nej orga­ni­zá­cie Bie­le pril­by Ibrá­hím al-Hadž.

Rus­ké bojo­vé lie­tad­lá pod­nik­li osem za sebou nasle­du­jú­cich nále­tov na nemoc­ni­ce al-Kiná­na a al-Far­dús v oblas­ti mes­ta Dára Izza v západ­nej čas­ti pro­vin­cie Alep­po.

Sku­pi­ny Bie­lych prílb odvá­ža­jú z nemoc­níc pacien­tov aj per­so­nál, dodal hovor­ca.

Lekár zo Sýr­sko-ame­ric­kej zdra­vot­níc­kej spo­loč­nos­ti (SAMS) Mázin Kiwá­ra spres­nil, že nemoc­ni­ca al-Far­dús bola zasia­hnu­tá pria­mo a dva­ja čle­no­via nemoc­nič­né­ho per­so­ná­lu utr­pe­li ľah­ké zra­ne­nia. Medzi­tým sýr­ska armá­da ozná­mi­la „oslo­bo­de­nie” desia­tok dedín a miest v západ­nej a seve­ro­zá­pad­nej vidiec­kej oblas­ti pro­vin­cie Alep­po, čo je pod­ľa pred­sta­vi­te­ľov sýr­skych ozb­ro­je­ných síl výsle­dok série „sústre­de­ných vojen­ských ope­rá­cií”.

Vo vyhlá­se­né vyda­nom sýr­skou štát­nou tla­čo­vou agen­tú­rou SANA sa uvá­dza, že armá­da je odhod­la­ná pokra­čo­vať v tých­to úspe­choch dovte­dy, kým nebu­de celé sýr­ske úze­mie oslo­bo­de­né od „tero­ris­tov”. Ten­to ter­mín pou­ží­va­jú sýr­ske štát­ne médiá pre povs­tal­cov boju­jú­cich pro­ti vlá­de pre­zi­den­ta Bašá­ra Asa­da.

Sýr­ska vlá­da a spo­je­nec­ké Rus­ko spus­ti­li vla­ni roz­siah­lu vojen­skú ope­rá­ciu s cie­ľom dobyť oblas­ti obsa­de­né povs­tal­ca­mi v západ­nej čas­ti pro­vin­cie Alep­po a v pro­vin­cii Idlib.Hoci Rus­ko a Turec­ko sa v janu­ári dohod­li na prí­me­rí v tej­to oblas­ti, sýr­ska armá­da a spo­je­nec­ké sily pokra­ču­jú v postu­pe cez Idlib.

Zdroj:TASR