Ruské jednotky prebrali opustenú americkú leteckú základňu v Severnej Sýrii

Pod­ľa ame­ric­kej tele­víz­nej sta­ni­ce CBS, rus­ké jed­not­ky pre­vza­li kon­tro­lu nad opus­te­nou ame­ric­kou letec­kou základ­ňou neďa­le­ko mes­ta Koba­ni, kto­ré sa nachá­dza v sever­nej Sýrii. Celá akcia pre­beh­la deň potom, čo ame­ric­ké jed­not­ky základ­ňu opus­ti­li. Základ­ňa bola cen­trom ame­ric­kých vojen­ských ope­rá­cií v regi­ó­ne.

Rus­ké štát­ne média zve­rej­ni­li fot­ky rus­kej vlaj­ky, kto­rá via­la nad býva­lou ame­ric­kou základ­ňou. Ďal­šie obráz­ky uka­zu­jú, ako rus­ké vojen­ské heli­kop­té­ry pri­stá­va­jú na letec­kej drá­he. Tak isto aj rus­ké jed­not­ky, kto­ré sa roz­miest­ňu­jú oko­lo základ­ne.

Báza sa nachá­dza blíz­ko turec­kej hra­ni­ce. Rus­kí pred­sta­vi­te­lia uvied­li, že otvo­ri­li ďal­šiu vrtuľ­ní­ko­vú základ­ňu v Qamish­li, asi 200 kilo­met­rov východ­ne od Koba­ni, tiež pozdĺž hra­ni­ce s Turec­kom.

Zdroj:Fox News