Ruská vojnová veteránka spustila charitu pre zdravotníkov. Inšpirovala sa britským kolegom

Rus­ká vete­rán­ka z dru­hej sve­to­vej voj­ny Zinai­da Kor­ne­vo­vá (97) sa inšpi­ro­va­la kole­gom, 100-roč­ným Bri­tom Tomom Moorom, kto­rý chô­dzou po svo­jej záh­ra­de nedáv­no zozbie­ral 28 mili­ó­nov libier (32 mili­ó­nov eur) na cha­ri­tu pre brit­ských zdra­vot­ní­kov. Rus­ka spus­ti­la svo­ju vlast­nú akciu a chce zozbie­rať finanč­né prís­pev­ky pre rodi­ny leká­rov a zdra­vot­ných ses­tier, kto­rí zomre­li na ocho­re­nie COVID-19. V stre­du o tom infor­mo­va­la tla­čo­vá agen­tú­ra AP.

Kor­ne­vo­vá nero­bí okru­hy po záh­ra­de, ako to robil Moore minu­lý mesiac počas dní pred svo­ji­mi 100. naro­de­ni­na­mi. Namies­to toho 97-roč­ná Rus­ka spus­ti­la web­strán­ku s vide­a­mi o svo­jich stras­tiach vojač­ky Čer­ve­nej armá­dy v oblas­ti Sta­lin­gra­du.

V jed­nom z videí Rus­ka oce­ni­la Moora, kto­rý počas dru­hej sve­to­vej voj­ny slú­žil v brit­skej armá­de a vypra­co­val sa na hod­nosť kapi­tá­na, a ozna­či­la ho za svo­ju inšpi­rá­ciu.

„Ahoj, Tom. Dozve­de­la som sa o tvo­jom prí­be­hu. Si sil­ná osob­nosť a pra­vý vojak,” vra­ví rus­ká voj­no­vá vete­rán­ka a uka­zu­je svo­je medai­ly. „V roku 1945 sme spo­lu pora­zi­li fašiz­mus. A teraz spo­loč­ne boju­je­me pro­ti víru­su,” dodá­va.

Cha­ri­ta­tív­na akcia Moora, kto­rý sa stal vše­obec­ne zná­my ako „Kapi­tán Tom”, pri­lá­ka­la pozor­nosť celé­ho sve­ta. Penia­ze sú urče­né pre brit­ský štát­ny zdra­vot­níc­ky sys­tém NHS.

Moore dostal od Kor­ne­vo­vej aj špe­ciál­ny dar­ček – upliet­la mu pár pono­žiek.

„Nech ťa zohrie­va­jú lás­kou z Rus­ka,” pove­da­la.

Do utor­ka zozbie­ra­la Kor­ne­vo­vej kam­paň za päť dní v pre­poč­te oko­lo 24.000 eur a Rus­ka dúfa, že zís­ka 37.000 eur. Moora v prie­be­hu nie­koľ­kých dní spoz­na­lo celé Spo­je­né krá­ľov­stvo. Roz­ho­dol sa totiž spl­niť výzvu, vďa­ka kto­rej vyzbie­ral pre brit­ský zdra­vot­níc­ky per­so­nál v prvej línii mili­ó­ny libier. Cie­ľom výzvy bolo, aby do dňa svo­jich 100. naro­de­nín sto­krát pre­šiel svo­ju 25 met­rov dlhú záh­ra­du s pomo­cou cho­dúľ­ky, kto­rá ho podo­pie­ra pri krá­ča­ní. Poda­ri­lo sa mu to 16. aprí­la.

Zdroj:tasr