Ruská tradícia môže pokračovať: Putin večne živý, Putin večný prezident

K doži­vot­né­mu pre­zi­den­to­va­niu Vla­di­mí­ra Puti­na (67) výraz­ne pomoh­la prvá žen­ská koz­mo­naut­ka Valen­ti­na Tereš­ko­vo­vá (83). V rám­ci rozp­ra­vy o zme­ne ústa­vy ako poslan­ky­ňa navrh­la, aby sa dote­raj­šie pre­zi­dent­ské man­dá­ty vynu­lo­va­li oso­be, kto­rá v čase zmien ústa­vy prá­ve vyko­ná­va man­dát pre­zi­den­ta a zača­li sa rátať odzno­va.

To by umož­ni­lo Puti­no­vi stať sa pre­zi­den­tom mini­mál­ne ešte dva krát. Rus­kí poslan­ci v Štát­nej dume neza­vá­ha­li a všet­ky navrho­va­né zme­ny ústa­vy schvá­li­li v dru­hom číta­ní. Tre­tie ich čáa­ká v stre­du.

Pod­ľa ústa­vy plat­nej v súčas­nos­ti by Putin už kan­di­do­vať nemo­hol, keď­že pre­zi­den­tom je dru­hé funkč­né obdo­bie. Samot­ný Putin na pôde Štát­nej dumy uvie­dol, že je potreb­né, aby v tej­to veci zau­jal sta­no­vis­ko ústav­ný súd.

Putin: Výme­na je nut­ná. Poslan­ci: Zostaň­te!

Putin pred poslan­ca­mi pove­dal, že nepo­va­žu­je za nevhod­né odstrá­niť z ústa­vy obme­dze­nie počtu pre­zi­dent­ských man­dá­tov. Zme­ny vo vede­ní kra­ji­ny sú pod­ľa neho potreb­né pre „zabez­pe­če­nie dyna­mi­ky” jej roz­vo­ja.

„Spo­loč­nosť by mala mať záru­ky, že bude zabez­pe­če­ná pra­vi­del­ná zme­na moci,” zdô­raz­nil Putin.

Plé­nu Štát­nej dumy bol v uto­rok pred­lo­že­ný aj návrh na vypí­sa­nie pred­čas­ných par­la­ment­ných volieb, kto­rý však po Puti­no­vom pre­ja­ve stia­hol samot­ný jeho pred­kla­da­teľ, posla­nec vlád­nej stra­ny Jed­not­né Rus­ko Ale­xan­dr Kare­lin.

Ako vysvet­li­la agen­tú­ra TASS, s návrhom na pred­čas­né voľ­by pri­šiel v uto­rok pred ple­nár­nym zasad­nu­tím Štát­nej dumy líder Libe­rál­no­de­mok­ra­tic­kej stra­ny Rus­ka Vla­di­mir Žiri­nov­skij. Na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii vte­dy Žiri­nov­skij vysvet­lil, že po nado­bud­nu­tí účin­nos­ti ústav­ných zmien by sa v Rus­ku mali usku­toč­niť pred­čas­né voľ­by do Štát­nej dumy.

Putin však násled­ne vo svo­jom pre­ja­ve k poslan­com uvie­dol, že na pred­čas­né voľ­by do Štát­nej dumy nevi­dí dôvod.

V dru­hom číta­ní návrhu záko­na bolo k tex­tu doru­če­ných tak­mer 400 pozme­ňu­jú­cich a dopl­ňu­jú­cich návrhov, infor­mo­val pod­ľa agen­tú­ry Inter­fax pred­se­da Štát­nej dumy Via­če­slav Volo­din. Tie­to návrhy z väč­šej čas­ti pri­pra­vi­la oso­bit­ná pra­cov­ná sku­pi­na, kto­rej člen­mi boli poslan­ci Štát­nej dumy, sená­to­ri, verej­ní čini­te­lia a exper­ti. S význam­nou čas­ťou zmien a dopl­ne­ní pri­šiel samot­ný Putin.

Návrh záko­na v dru­hom číta­ní pri hla­so­va­ní pod­po­ri­lo 382 poslan­cov, nikto sa nevys­lo­vil pro­ti a 44 poslan­cov sa zdr­ža­lo hla­so­va­nia.

Agen­tú­ra TASS uvied­la, že návrh záko­na pri­ja­tý poslan­ca­mi v dru­hom číta­ní obsa­hu­je usta­no­ve­nia o obme­dze­ní počtu pre­zi­dent­ských obdo­bí, roz­ší­re­ní prá­vo­mo­cí par­la­men­tu, zabez­pe­če­ní sociál­nych záruk, pri­ori­te základ­né­ho záko­na pred medzi­ná­rod­ný­mi doho­da­mi, ako aj o rus­kom jazy­ku ako o jazy­ku štá­to­t­vor­né­ho náro­da.

V tre­ťom číta­ní sa bude návrh záko­na v Dume posu­dzo­vať v stre­du.