Ruská lietadlová loď horí. Zatiaľ traja zranení

Na jedi­nej rus­kej lie­tad­lo­vej lodi Admi­rál Kuz­ne­cov, na kto­rej vyko­ná­va­jú v prí­sta­ve v Mur­man­sku opra­vy, vypu­kol požiar. Infor­mo­va­li o tom rus­ké médiá. Požiar na lodi sa roz­ší­ril na plo­chu 600 met­rov štvor­co­vých, uvied­la agen­tú­ra Inter­fax.

Agen­tú­ra TASS píše o plo­che 120 met­rov štvor­co­vých a troch potvr­de­ných zra­ne­ných. TASS ďalej uvá­dza, že v čase vypuk­nu­tia požia­ru bolo na lodi 400 robot­ní­kov, všet­ci boli eva­ku­ova­ní.

Pred­po­kla­dá sa, že prí­či­nou požia­ru, kto­rý vypu­kol v roz­vod­nej sek­cii, je poru­še­nie bez­peč­nost­ných opat­re­ní pri zvá­ra­ní. Aktu­ál­ne poda agen­tú­ru TASS horí naf­ta a hasi­či sa pokú­ša­jú požiar uha­siť.

Lie­tad­lo­vú loď Admi­rál Kuz­ne­cov opra­vu­jú v prí­sta­ve Mur­man­sk od októb­ra 2017. V októb­ri 2018 doš­lo k jej poško­de­niu, keď na jej palu­bu spa­dol žeriav.

Admi­rál Kuz­ne­cov bol spus­te­ný na vodu v roku 1985. V roku 2016 sa zapo­ji­la do voj­ny v Sýrii, kde rus­ké letec­tvo pod­po­ru­je sýr­ske­ho pre­zi­den­ta Bašá­ra Asa­da.

 

 

Zdroj:TASS, TASR