Ruská armáda dostala ďalšiu dodávku systému S‑400

MOSKVA – Spo­loč­nosť Almaz-Antej doda­la v pred­sti­hu dru­hú baté­riu rake­to­vé­ho sys­té­mu S‑400 Tri­umf rus­kým ozb­ro­je­ným silám. Infor­mo­va­la o tom rus­ká tla­čo­vá agen­tú­ra TASS s odvo­la­ním sa na vyhlá­se­nie rus­ké­ho minis­ter­stva obra­ny.

„Almaz-Antej doda­la dru­hú baté­riu pro­ti­lie­tad­lo­vé­ho sys­té­mu zem – vzduch S400 v pon­de­lok 21. októb­ra vo výcvi­ko­vom cen­tre Kapus­tin Jar v Astra­cháňs­kej oblas­ti,“ kon­šta­to­va­lo Minis­ter­stvo obra­ny Rus­kej fede­rá­cie.

Na zákla­de požia­da­viek minis­ter­stva rake­to­vý sys­tém musel najprv prejsť voj­sko­vý­mi skúš­ka­mi s reál­ny­mi vzduš­ný­mi cieľ­mi. Tie pre­beh­li úspeš­ne a pre­to dodá­va bola odsú­hla­se­ná, kon­šta­tu­je agen­tú­ra TASS.

„Sys­tém S‑400 sme úspeš­ne doda­li s pred­sti­hom,“ kon­šta­to­val pred­se­da pred­sta­ven­stva Almaz-Antej Jan Novi­kov.

Spo­loč­nosť aktu­ál­ne pra­cu­je aj na obrov­skej zákaz­ke pre Turec­ko, kde v sep­tem­bri 2017 ozná­mi­li dodáv­ku sys­té­mov S‑400 v hod­no­te 2,5 miliar­dy dolá­rov. Pod­ľa pred­sta­vi­te­ľov zbro­jár­skej fir­my budú schop­ní dodať pro­ti­vzduš­ný sys­tém Turec­ku v decem­bri 2019.

Ako uvá­dza agen­tú­ra TASS, rus­ký sys­tém S‑400 Tri­umf (NATO ozna­če­nie: SA-21 Gro­wler) je aktu­ál­ne naj­mo­der­nej­ší rus­ký pro­ti­vzduš­ný sys­tém zem – vzduch. Do výzb­ro­je bol zara­de­ný v roku 2007. Pri­már­ne je urče­ný na lik­vi­do­va­nie lie­ta­diel a balis­tic­kých striel, no môže byť pou­ži­tý aj pro­ti pozem­ným cie­ľom. Sys­tém doká­že účin­ne zasiah­nuť terč vo vzdia­le­nos­ti 400 km a výš­ke 30 kilo­met­rov.

S‑400 je pokra­čo­va­te­ľom pro­tiv­zudš­né­ho sys­té­mu S‑300, kto­rý majú vo výzb­ro­ji aj Ozb­ro­je­né sily Slo­ven­skej repub­li­ky, kto­ré zís­ka­li vrám­ci deblo­ká­cií rus­ké­ho dlhu ešte pred vstu­pom Slo­ven­ska do NATO.

 

Zdroj:TASS