Rusi tvrdia, že chytili NATO špióna vo vlastných radoch

V pon­de­lok na Twit­te­ri spo­mí­nal na zosnu­lé­ho skla­da­te­ľa Ennio Mor­ri­co­ne­ho a v uto­rok už bol v rus­kom väze­ní. Zadr­ža­ný porad­ca gene­rál­ne­ho ria­di­te­ľa rus­kej ves­mír­nej agen­tú­ry Ros­kos­mos Ivan Saf­ro­nov je podoz­ri­vý zo spo­lu­prá­ce s „jed­nou z taj­ných slu­žieb NATO”. S odvo­la­ním sa na tla­čo­vú služ­bu rus­kej taj­nej služ­by FSB o tom infor­mo­va­la agen­tú­ra Inter­fax.

Pod­ľa agen­tú­ry je Saf­ro­nov podoz­ri­vý zo zhro­maž­ďo­va­nia a odo­vzdá­va­nia infor­má­cií o vojen­sko-tech­nic­kej spo­lu­prá­ci, obra­ne a bez­peč­nos­ti Rus­ka, kto­ré sú pred­me­tom štát­ne­ho tajom­stva. Zhro­maž­ďo­val ich na zákla­de poky­nov jed­nej z taj­ných slu­žieb NATO, uvied­la FSB vo svo­jom vyhlá­se­ní.

Ros­kos­mos pred­tým potvr­dil, že Saf­ro­nov – porad­ca šéfa tej­to ves­mír­nej agen­tú­ry Dmit­ri­ja Rogo­zi­na – bol v uto­rok zadr­ža­ný na zákla­de podoz­re­nia z vlas­tiz­ra­dy. Ros­kos­mos pri­tom zdô­raz­nil, že Saf­ro­no­vo­vo zadr­ža­nie nesú­vi­sí s jeho prá­cou v štát­nej ves­mír­nej kor­po­rá­cii.

Neme­no­va­ný infor­mo­va­ný zdroj pre Inter­fax uvie­dol, že zadr­ža­nie a medzi­ča­som už aj obvi­ne­nie Saf­ro­no­va môže súvi­sieť s jeho pred­chá­dza­jú­cou novi­nár­skou prá­cou a mate­riál­mi s vojen­skou tema­ti­kou.

Spra­vo­daj­ský por­tál Nova­ja gaze­ta napí­sal, že vla­ni v lete sa vyšet­ru­jú­ce orgá­ny zaobe­ra­li Saf­ro­no­vo­vým člán­kom o dodáv­ke stí­ha­čiek Su-35 do Egyp­ta, kto­rý vyšiel v den­ní­ku Kom­mer­sant. Vyšet­ro­va­te­lia spí­sa­li pro­to­kol a kon­šta­to­va­li v ňom, že v danom člán­ku boli pou­ži­té infor­má­cie, kto­ré sú štát­nym tajom­stvom.

Na post porad­cu gene­rál­ne­ho ria­di­te­ľa Ros­kos­mo­su Dmit­ri­ja Rogo­zi­na nastú­pil Ivan Saf­ro­nov v polo­vi­ci mája. Pred­tým pra­co­val v den­ní­koch Vedo­mos­ti a Kom­mer­sant, z kto­ré­ho bol pre­pus­te­ný spo­lu s kole­gom Maxi­mom Iva­no­vom za nedo­dr­žia­va­nie novi­nár­skych štan­dar­dov v súvis­los­ti s vyda­ním člán­ku o mož­nej demi­sii Valen­ti­ny Mat­vi­jen­ko­vej z fun­kcie pred­sed­níč­ky Rady fede­rá­cie, hor­nej komo­ry rus­ké­ho par­la­men­tu.

V ten istý deň na znak soli­da­ri­ty s pre­pus­te­ný­mi kole­ga­mi poda­lo výpo­veď ďal­ších 11 redak­to­rov vnút­ro­po­li­tic­kej redak­cie Kom­mer­san­tu.

Zdroj:TASR