Rusi sa s Turkami o Idlibe nedohodli. Povstalci vzápätí zostrelili ruskú helikoptéru

Rus­ký vyjed­ná­va­cí tím odišil z turec­kej Anka­ry bez doho­dy.  S Tur­ka­mi nenaš­li spo­loč­nú reč, ako zasta­viť sýr­sky vlád­nu ofen­zí­vu v pro­vin­cii Idlib. S odvo­la­ním sa na neme­no­va­ný dip­lo­ma­tic­ký zdroj o tom v uto­rok infor­mo­va­la agen­tú­ra Reuters. Sýr­ske jed­not­ky pod­po­ro­va­né Rus­kom pri­tom v posled­nom čase zabi­li 13 turec­kých voja­kov. Zrej­me ako odve­tu povs­tal­ci pre zme­nu pod­po­ro­va­ní Anka­rou vzá­pä­tí zostre­li­li rus­kú heli­kop­té­ru Mi-8s.

Rus­ká dele­gá­cia pri­ces­to­va­la do Anka­ry v sobo­tu, nie­koľ­ko dní po  úto­ku sýr­skej vlád­nej armá­dy v oblas­ti Idli­bu, pri kto­rom zahy­nu­lo osem turec­kých voja­kov. Anka­ra po tom zaú­to­či­la na sýr­ske cie­le, čo bol jeden z naj­zá­važ­nej­ších stre­tov medzi sýr­sky­mi a turec­ký­mi vojak­mi počas tak­mer deväť rokov trva­jú­ce voj­ny v Sýrii. Tur­ci vyhlá­si­li, že „neut­ra­li­zo­va­li sto sýr­skych voja­kov.”

V pon­de­lok, v čase, keď turec­kí a rus­kí pred­sta­vi­te­lia roko­va­li v Anka­re, sýr­ska armá­da opäť zača­la ostre­ľo­vať turec­ké jed­not­ky v oblas­ti. Útok si vyžia­dal živo­ty pia­tich prí­sluš­ní­kov turec­kých jed­no­tiek.

K naj­nov­šie­mu inci­den­tu doš­lo pria­mo v pro­vin­cii Idlib, kde rebe­li pod­po­ro­va­ní turec­kou vlá­dou zostre­li­li rus­kú heli­kop­té­ru Mi-8s, kto­rú vlá­da využí­va­la na bom­bar­do­va­nie. Detai­ly o inci­den­te zatiaľ nie sú zná­me.

Video z inci­den­tu: 

 

Rus­ká dele­gá­cia v Anka­re roko­va­la s vede­ním turec­ké­ho minis­ter­stva zahra­nič­ných vecí i porad­com turec­ké­ho pre­zi­den­ta Rece­pa Tay­y­i­pa Erdo­ga­na. Po tej­to schôdz­ke Anka­ra vyda­la vyhlá­se­nie, v kto­rom dekla­ro­va­la, že rus­ká stra­na bola upo­zor­ne­ná, že úto­ky na turec­ké pozí­cie v seve­ro­zá­pad­nej Sýrii musia okam­ži­te pre­stať a že tie­to úto­ky nezos­ta­nú bez reak­cie.

Rých­ly postup sýr­skych vlád­nych jed­no­tiek a ich spo­jen­cov v pro­vin­cii Idlib, posled­nej význam­nej enk­lá­ve ovlá­da­nej povs­tal­ca­mi boju­jú­ci­mi pro­ti pre­zi­den­to­vi Baš­šá­ro­vi Asa­do­vi, mal za násle­dok, že svo­je domo­vy tam opus­ti­lo tak­mer 700.000 ľudí, kto­rí sa pre­su­nu­li k uzav­re­tej hra­ni­ci Sýrie s Turec­kom. Turec­ko, kto­ré už hos­tí 3,6 mili­ó­na sýr­skych ute­čen­cov, tvr­dí, že ich už viac na svo­jom úze­mí nedo­ká­že pri­jať.

Kým Anka­ra v kon­flik­te v Sýrii pod­po­ro­va­la povs­tal­cov, kto­rí sa sna­ži­li zosa­diť Asa­da, Mos­kva a Tehe­rán súčas­né sýr­ske vede­nie pod­po­ru­jú.

Turec­ko nedáv­no vyhlá­si­lo, že je pri­pra­ve­né pod­nik­núť vojen­ské kro­ky na zasta­ve­nie postu­pu Sýrie. Mos­kva a Damask tvr­dia, že v pro­vin­cii Idlib boju­jú pro­ti tero­ris­tom ovlá­da­jú­cim veľ­kú časť toh­to úze­mia.

Sýr­ske vlád­ne jed­not­ky a ich spo­jen­ci sa v uto­rok prvý­krát od roku 2012 cho­pi­li kon­tro­ly nad celou dĺž­kou stra­te­gic­ky význam­nej diaľ­ni­ce spá­ja­jú­cej met­ro­po­lu Damask so seve­rom Sýrie, kde sú prie­my­sel­né cen­trá i eko­no­mic­ká met­ro­po­la kra­ji­ny – Alep­po.

Diaľ­ni­ca M5 vedie z Alep­pa do mes­ta Dará v juž­nej Sýrii. Vlád­ne sily pod­po­ro­va­né Rus­kom a Irá­nom sa zmoc­ni­li celej diaľ­ni­ce po tom, čo obsa­di­li západ­né pred­mes­tie Alep­pa a vyhna­li odtiaľ povs­tal­cov.

K obno­ve­niu kon­tro­ly nad stra­te­gic­ky dôle­ži­tou doprav­nou tep­nou doš­lo počas mesiac trva­jú­cej ofen­zí­vy v pro­vin­cii Idlib, kto­rá je posled­nou zostá­va­jú­cou význam­nej­šou baš­tou sýr­skych pro­ti­vlád­nych vzbú­ren­cov.

Rus­kom aktív­ne vojen­sky pod­po­ro­va­ná ofen­zí­va sýr­skej armá­dy na úze­mí pro­vin­cie Idlib na seve­ro­zá­pa­de Sýrie si od decem­bra minu­lé­ho roku vyžia­da­la živo­ty viac ako 350 civi­lis­tov.

Čo sa v pro­vin­cií Idlib deje, vysvet­ľu­je video BBC