Rusi pri testoch prišli o najmodernejšiu stíhačku SU-57

Naj­nov­šia „nevi­di­teľ­ná” stí­hač­ka Suchoj SU-57 hava­ro­va­la na rus­kom Ďale­kom Výcho­de. Pilot sa sti­hol kata­pul­to­vať. O havá­rii infor­mu­je rus­ká tla­čo­vá agen­tú­ra TASS.

Tá citu­je svoj zdroj, kto­rý hovo­rí, že pod­ľa pred­bež­ných infor­má­cií doš­lo k zly­ha­niu ria­da­ce­ho sys­té­mu. Pod­ľa ďal­šie­ho neme­no­va­né­ho zdro­ja agen­tú­ry zrej­me zly­ha­lo ovlá­da­nie zadných krí­die­lok, čím sa stroj stal neo­vlá­da­teľ­ný.

Ide o prvú havá­riu pia­tej gene­rá­cie stí­ha­cie­ho lie­tad­la od výrob­cu Suchoj. K neho­de doš­lo v Cha­ba­rov­skej oblas­ti počas tes­to­va­nia lie­tad­la výrob­com.

Výrob­ca – kor­po­rá­cia OAK – vyhlá­si­la, že letec sa bez­peč­ne kata­pul­to­val a lekár­ska pre­hliad­ka nepo­tvr­di­la žiad­ne zra­ne­nie tes­to­va­cie­ho pilo­ta.

SU-57 je uni­ver­zál­ne stí­ha­cie nad­zvu­ko­vé lie­tad­lo urče­né na ochra­nu vzduš­né­ho pries­to­ru, ale aj na niče­nie pozem­ných, či námor­ných cie­ľov. Po prvý­krát vzliet­lo v janu­ári 2010. Pod­ľa OAK je drak lie­tad­la vyro­be­ný z kom­po­zit­ných mate­riá­lov, kto­ré pohl­cu­jú rada­ro­vé vlny, a pre­to je veľ­mi ťaž­ko pozo­ro­va­teľ­ný. Rus­ko tes­to­va­lo SU-57 už aj v bojo­vých pod­mien­kach v Sýrii.