Rozhovor: Turecko a Kurdi je nikdy sa nekončiaci konflikt

Fotka tureckých vojakov a miestnych obyvateľov Dersimu z roku 1937, ženy a deti na tejto fotke boli popravené krátko po zhotovení fotografie.

Medzi Turec­kom a jeho kurd­skou men­ši­nou dlho­do­bo panu­je napä­tie, kto­ré čas­to eska­lu­je k nási­liu a stra­tám na živo­toch. Pre­čo sú Tur­ci a Kur­di nepria­te­lia na život a na smrť, hoci žijú v rov­na­kej kra­ji­ne? Pre­čo napriek tomu Kur­di volia stra­nu pre­zi­den­ta Erdo­ga­na, hoci im upie­ra aké­koľ­vek národ­nost­né prá­va? A pre­čo naozaj Turec­ko napad­lo sever Sýrie, kde žijú miest­ni Kur­di?

Aj na tie­to otáz­ky odpo­ve­dá odbor­ník Tomáš Kavá­lek z Masa­ry­ko­vej Uni­ver­zi­ty v Brne, kto­rý sa špe­cia­li­zu­je na ozb­ro­je­né kon­flik­ty na Stred­nom výcho­de, radi­kál­ny isla­miz­mus a tiež kurd­skú otáz­ku.

 

Čím sa Kur­di líšia od Tur­kov?

Kur­di majú odliš­ný jazyk (v Turec­ku sa jed­ná hlav­ne o dia­lekt kur­man­dží) a odliš­nú etni­ci­tu. Kurd­ská spo­loč­nosť je tiež viac tra­dič­ná v zmys­le sil­nej úlo­he kme­ňov a kla­nov. Väč­ši­na Kur­dov sú sun­ni­ti, jed­ná sa však o kon­zer­va­tív­nej­šiu sun­nit­skú ško­lu Šáfi’í a nie Han­ba­lí, ku kto­rej sa hlá­si väč­ši­na turec­ké­ho oby­va­teľ­stva.

Časť Kur­dov sú tiež Alá­vi­ti (odnož šíit­ske­ho isla­mu), aj keď medzi Alá­vit­mi by ste našli aj Tur­kov. Kur­di majú rov­na­ko tak odliš­nú kul­tú­ru, tra­dič­né ode­vy, sviat­ky a podo­dob­ne.

 

Dalo by sa pres­ne určiť kedy ten­to spor dvoch náro­dov začal a čo bolo spúš­ťa­čom toh­to kon­flik­tu?

Moder­né Turec­ko, kto­ré bolo zalo­že­né po roz­pa­de Osman­skej ríši v roku 1922 bolo posta­ve­né na sil­nej naci­ona­lis­tic­kej ide­oló­gii, kto­rá popie­ra­la samot­nú exis­ten­ciu kurd­ské­ho etni­ka. Na Kur­dov bolo už od počiat­ku poze­ra­né ako na mož­né ohro­ze­nie nové­ho štá­tu, pre­to­že im na kon­fe­ren­cii v Sèv­re bol moc­nos­ťa­mi (Fran­cúz­skom, Talian­sko, Spo­je­ným krá­ľov­stvom) pri­sľú­be­ný samos­tat­ný štát.

Záro­veň na juho­vý­cho­de Turec­ka pre­bie­ha­li kurd­ské povs­ta­nia, naprí­klad povs­ta­nie v rokoch 1937–38 v Der­si­me (dnes Tün­ce­li) bolo pri­már­nym odpo­rom k cen­tra­li­zač­ným sna­hám nové­ho turec­ké­ho štá­tu a naopak sna­hou miest­nych kurd­ských vod­cov udr­žať si znač­nú auto­nó­miu, kto­rej sa teši­li počas osman­skej vlá­dy.

Zásad­ný vplyv na for­mo­va­nie kurd­skej otáz­ky mal vývoj od 60. rokov, kto­rý bol v zna­me­ní vzo­stu­pu turec­kej i kurd­skej ľavi­ce, vše­obec­nej poli­tic­kej nesta­bi­li­ty a peri­odic­ky kori­go­va­ných vstu­pov turec­kej armá­dy do poli­ti­ky. O ozb­ro­je­nom kon­flik­te medzi turec­kým štá­tom a Kurd­skou stra­nou pra­cu­jú­cich (PKK)  môže­me hovo­riť od roku 1984, keď PKK zahá­ji­la svo­ju ozb­ro­je­nú kam­paň.

 

Fotka tureckých vojakov a miestnych obyvateľov Dersimu z roku 1937, ženy a deti na tejto fotke boli popravené krátko po zhotovení fotografie.
Fot­ka turec­kých voja­kov a miest­nych oby­va­te­ľov Der­si­mu z roku 1937, ženy a deti na tej­to fot­ke boli pop­ra­ve­né krát­ko po zho­to­ve­ní foto­gra­fie.

 

Aká je súčas­ná situ­ácia Kur­dov v Turec­ka? Zlep­ši­la sa aspoň tro­chu?

V Turec­ku bola poli­ti­ka voči Kur­dom repre­sív­na nie­len s ohľa­dom na ich poli­tic­kú par­ti­ci­pá­ciu, ale aj s ohľa­dom na kul­tú­ru a jazyk. Na dru­hej stra­ne naprí­klad Irán, kde žijú Kur­di tiež, dosta­li viac pries­to­ru aspoň na svo­ju kul­tú­ru a naj­mä jazyk.

Situ­ácia sa v Turec­ku zača­la zlep­šo­vať už v 90. rokoch, keď boli čias­toč­ne ukon­če­né reštrik­cie na pou­ží­va­nie kurd­ské­ho jazy­ka. Turec­ká vlá­da tiež postup­ne opúš­ťa­la diš­kurz, pod­ľa kto­ré­ho Kur­di neexis­tu­jú a jed­ná sa iba o tzv. „hor­ských Tur­kov“. Od 90. rokov sa tiež peri­odic­ky obja­vu­jú legál­ne kurd­ské poli­tic­ké stra­ny, kto­ré však boli čas­to súd­mi roz­pus­te­né.

Objek­tív­ne je momen­tál­na situ­ácia Kur­dov lep­šia, od roku 2000 za vlá­dy Stra­ny spra­vod­li­vos­ti a roz­vo­ja (AKP) sa situ­ácia v porov­na­ní s 90. rok­mi a pred­chá­dza­jú­ci­mi deká­da­mi zlep­ši­la. Aj keď AKP  sa pohy­bu­je medzi viac či menej naci­ona­lis­tic­ký­mi poli­ti­ka­mi a réto­ri­kou, lebo prí­liš ústre­to­vé kro­ky voči Kur­dom sú nako­niec väč­ši­no­vou turec­kou popu­lá­ci­ou vní­ma­né ako prob­le­ma­tic­ké.

Posled­ný pokus o vyrie­še­nie kon­flik­tu s PKK pre­be­hol v rokoch 2013 až 2015 behom tzv. Imral­ské­ho mie­ro­vé­ho pro­ce­su. Vte­dy pano­va­lo prí­me­rie s PKK a pre­bie­ha­lo nepria­me jed­na­nie medzi štá­tom, uväz­ne­ným líd­rom PKK Abdul­la­hom Öca­la­nom a vede­ním PKK.

Celý pro­ces bol vyús­te­ním poku­su AKP poli­tic­ky mar­gi­na­li­zo­vať PKK.  Juho­vý­chod kra­ji­ny bol dlho­do­bo eko­no­mic­ky zaned­bá­va­nou oblas­ťou s nedos­ta­toč­nou infra­štruk­tú­rou a mimi­nál­nym záuj­mo­mom turec­kých vlád o roz­voj kurd­ských oblas­tí.

Býva­lý pred­se­da PKK Abdul­lah Öca­lan je od roku 1999 väz­ne­ný na ostro­ve Imral. Bol odsú­de­ný za vlas­tiz­ra­du, vraž­du, člen­stvo v tero­ris­tic­kých orga­ni­zá­ciach a bom­bo­vé úto­ky.

Po roku 2000 sa však stre­tá­va­me s vlád­ny­mi inves­tí­cia­mi do infra­štruk­tú­ry a eko­no­mic­kým roz­vo­jom juho­vý­cho­du kra­ji­ny, kto­rý šiel nako­niec ruku v ruke s eko­no­mic­kým ras­tom Turec­ka.

Režim vlád­nej stra­ny AKP postup­ne vyka­zo­val čím ďalej tým viac auto­ri­tár­skych ten­den­cií, kto­ré sa dotý­ka­li aj kurd­skej otáz­ky. Po nepo­da­re­nom poku­se o puč v júli 2016 doš­lo k úpl­ne bez­pre­ce­dent­ným vlnám zatý­ka­nia, per­ze­kú­ciám a ďal­ším kro­kom namie­re­ným pro­ti opo­zič­ným zosku­pe­niam. Repre­sív­ne opat­re­nia sa zásad­ným spô­so­bom dot­kli aj kurd­ských akté­rov na rôz­nych úrov­niach, vrá­ta­nie vyso­ko posta­ve­ných kurd­ských poli­ti­kov ako bol líder pro-kurd­skej stra­ny HDP Sela­hat­tin Demir­tas.

 

Kur­di obý­va­jú úze­mie v Sýrii, Irá­ne, Ira­ku a Turec­ku. Ako ich ovplyv­ni­li deká­dy „spo­lu­na­ží­va­nia“ v odliš­ných kra­ji­nách? A dalo by sa o Kur­doch hovo­riť ako o jed­not­nom náro­de?

Na kurd­skú popu­lá­ciu bolo a je všet­ký­mi zmie­ne­ný­mi štá­ty hľa­de­né ako na poten­ciál­nu pia­tu koló­nu v dôsled­ku ich odstre­di­vých ten­den­cií. Kurd­ská otáz­ka bola vždy vní­ma­ná reži­mom v tých­to štá­toch od pádu Osman­skej ríše ako moment ohro­ze­nia národ­nej bez­peč­nos­ti a územ­nej celis­tvos­ti. Prá­ve zámien­ku Kur­dov tie­to štá­ty využí­va­li aj pro­ti sebe. Naprí­klad sýr­sky režim umož­ňo­val pôso­biť PKK na svo­jom úze­mí. Kurd­ská kul­tú­ra, jazyk a poli­tic­ké prá­va boli v rôz­nej mie­re význam­ne obme­dzo­va­né a reži­my vždy roz­hod­ným spô­so­bom potla­čo­va­li kurd­ské povs­ta­nia.

Samoz­rej­me s ohľa­dom na ume­lo nakres­le­né hra­ni­ce, naprí­klad medzi kurd­ský­mi popu­lá­cia­mi v Turec­ku a Sýrii exis­tu­je orga­nic­ký vzťah  na jed­nej aj dru­hej stra­ne hra­ni­ce. His­to­ric­ky naprí­klad kurd­skí vod­co­via z Osman­ské ríše a potom moder­né­ho Turec­ka čas­to nachá­dza­li úto­čis­ko v Sýrii. Rov­na­ko tak sa význam­né kurd­ské poli­tic­ké zosku­pe­nia sna­žia roz­lí­šiť svoj vplyv – naprí­klad irac­ká kurd­ská Demok­ra­tic­ká stra­na Kur­dis­ta­nu a Pat­ri­otic­ká únia Kur­dis­ta­nu majú svo­je „sate­lit­né“ poli­tic­ké stra­ny v Sýrii a majú aj vplyv na irán­sku kurd­skú poli­ti­ku.

 

Je však reál­ny vznik samos­tat­ný štát – Kur­dis­tan? Sní­va­jú o ňom samot­ní Kur­di?

Kurd­ský naci­ona­liz­mus je moder­ným kon­štruk­tom a s ním aj pan-kurd­ský naci­ona­liz­mus hovo­ria­ci o vízii „Veľ­ké­ho Kur­dis­ta­nu“ zosta­ve­né­ho z čas­tí Turec­ka, Ira­ku, Sýrie a Irá­nu.

(Pan-)kurdský naci­ona­liz­mus je zále­ži­tos­ťou až dru­hej polo­vi­ce 20. sto­ro­čia a pred­chá­dza­jú­ce kurd­ské povs­ta­nia v Turec­ku či kurd­ská de fac­to krá­ľov­stvá v 19. sto­ro­čí pod Osman­skou ríši nebo­li pre­ja­vom moder­né­ho kurd­ské­ho naci­ona­liz­mu, ale pri­már­ne sna­hy lokál­nych vod­cov zís­kať ale­bo udr­žať si svo­je pro­mi­nent­né pozí­cie. Medzi jed­not­li­vý­mi kurd­ský­mi popu­lá­cia­mi panu­jú aj znač­né jazy­ko­vé a kul­túr­ne roz­die­ly, pri­čom tie sú čas­to tak mar­kant­né, že jeden dru­hé­mu majú prob­lém v kurd­či­ne poro­zu­mieť. Napriek tomu kurd­ská otáz­ka na Blíz­kom výcho­de je bez spo­rov sil­ne trans­na­ci­ona­li­zo­va­ná a náj­de­me tu sil­né momen­ty soli­da­ri­ty, v posled­nej dobe naprí­klad medzi irac­ký­mi a sýr­sky­mi Kurd­mi v reak­cii na turec­kú ope­rá­ciu Pra­meň mie­ru.

Na rozt­rieš­te­ných kurd­ských poli­ti­kov sa tiež pod­pi­su­je sil­ná rola kme­ňa a kla­nu, kto­rá je ďal­šou pre­káž­kou k vytvo­re­niu poli­tic­kých zosku­pe­ní. Prí­kla­dom môže byť Irac­ký Kur­dis­tan. Ten je sám o sebe fak­tic­ky roz­de­le­ný na dve čas­ti:  západ­nú, kde domi­nu­je Demok­ra­tic­ká stra­na Kur­dis­ta­nu a klan Bar­zá­ní a východ­nú časť kon­tro­lo­va­nú Pat­ri­otic­kou úni­ou Kur­dis­ta­nu a kla­nom Tala­bá­ní. Aj keď exis­tu­je kurd­ská regi­onál­na vlá­da tak admi­ni­stra­tí­va, bez­peč­nost­né zlož­ky atď. sú naďa­lej roz­de­le­né pozdĺž stra­níc­kych línií a je zrej­mé, kto­rú oblasť kon­tro­lu­je, kto­rá stra­na.

Masúd z kla­nu Bar­zá­ni bol pre­zi­den­tom Irác­ke­ho Kur­dis­tá­nu 12 rokov, až dokým neod­stú­pil z dôvo­dov neplat­nos­ti kurd­ské­ho refe­ren­da za nezá­vis­losť.

 

V súčas­nos­ti je naďa­lej zásad­ným nosi­te­ľom pan-kurd­ských ambí­cií PKK, kto­rá má svo­je ozb­ro­je­né a poli­tic­ké kríd­la v Turec­ku, Ira­ku,  Irá­ne, Sýrii. Zásad­ným spô­so­bom tiež pôso­bí v dias­pó­re. Navzdo­ry tvr­de­niam, že Kurd­mi ovlá­da­ná  admi­ni­stra­tí­va v seve­ro­vý­chod­nej Sýrii sa len ide­ovo inšpi­ru­je ide­oló­gi­ou PKK a ich vod­com Abdul­la­hom Öca­la­nom, je medzi nimi úpl­ne orga­nic­ký vzťah. Vede­nie PKK má roz­ho­du­jú­ce slo­vo v stra­te­gic­kých roz­hod­nu­tiach v seve­ro­vý­chod­nej Sýrii. Tre­ba však podot­knúť, že aj napriek pôso­be­niu odno­že PKK v Sýrii, Ira­ku a Irá­ne je stá­le zrej­mé, že pre orga­ni­zá­ciu je stra­te­gic­kou pri­ori­tou ich zápas v Turec­ku.

 

V roku 2015 turec­ký pre­zi­dent Recep Tay­y­ip Erdo­gan vyhlá­sil, že nikdy nedo­pus­tí vznik kurd­ské­ho štá­tu. Pre­čo Erdo­gan túto myš­lien­ku nepri­púš­ťa a neus­tá­le opo­nu­je aké­mu­koľ­vek poku­su Kur­dov o auto­nó­miu v Turec­ku?

 Vznik auto­nóm­nej kurd­skej enti­ty v Turec­ku by bol vní­ma­ný ako pria­me ohro­ze­nie národ­nej celis­tvos­ti kra­ji­ny. Je teda pocho­pi­teľ­né, že Erdo­gan a nako­niec ani žiad­ny iný význam­ný turec­ký poli­tik nepri­pus­tí samos­tat­nosť ale­bo aspoň auto­nó­miu Kur­dov.

Turec­ko aj všet­ky oko­li­té štá­ty plus USA sa posta­vi­li pro­ti refe­ren­du o nezá­vis­los­ti, kto­ré bolo uspo­ria­da­né v Irac­kom Kur­dis­ta­ne v roku 2017, a to aj napriek tomu, že vzťa­hy medzi turec­kou Anka­rou a Irac­kým Kur­dis­ta­nom sú veľ­mi dob­ré.

Otvo­re­ne pod­po­ro­vať vytvo­re­nie kurd­ské­ho auto­nóm­ne­ho úze­mia hoci v inom štá­te, by sa v Turec­ku rov­na­lo poli­tic­kej samov­raž­de. Aj samot­ní turec­kí Kur­di nie sú jed­not­ní v tej­to otáz­ke a nesú­hla­sia so sil­no ľavi­co­vou PKK.

Je tu tiež otáz­ka, o akú for­mu auto­nó­mie by sa malo jed­nať. Vízia PKK a ich líd­ra Abdul­la­ha Öca­la­na je nepres­ná.

 

Čo to zna­me­ná? Aký štát si Öca­lan a jeho PKK pred­sta­vu­jú?

Ich „demok­ra­tic­ký kon­fe­de­ra­liz­mus“ je vo svo­jej pod­sta­te revo­luč­nou ide­oló­gi­ou. Usi­lu­jú síce o ako­že demok­ra­tic­ký štát, no ten by pozos­tá­val zo zdru­že­ní na rôz­nych úrov­niach.

 

Tak­že kla­ny a kme­ne by si údr­ža­li svo­je posta­ve­nie?

Áno. Záro­veň poža­du­je naprí­klad aj radi­kál­nu trans­for­má­ciu eko­no­mi­ky v socia­lis­tic­kom duchu. Vo finál­nej fáze má víziu demok­ra­tic­ké­ho kon­fe­de­ra­lis­mu pre­ko­nať potre­bu národ­ných štá­tov a hra­níc ako takých. Ide až o uto­pis­tic­kú uto­pis­tic­kú revo­luč­nú víziu, v kto­rej je navy­še nie­koľ­ko tota­lit­ných prv­kov vo svo­jej pod­sta­te sme­ru­jú­ci k ide­ovej dicho­tó­mii –  buď si s nami a nasle­du­ješ našu ide­oló­giu, ale­bo si pro­ti nám.

Na dru­hej stra­ne je Turec­ko sil­ne cen­tra­li­zo­va­ný a uni­tár­ny štát, pro­vin­cie a diš­trik­ty majú veľ­mi obme­dze­né mož­nos­ti samosprá­vy, čo sa týka roz­ho­do­va­nia o inves­tí­ciách z roz­poč­tu a podob­noe. Už dlho sa ozý­va­jú hla­sy, že by malo prí­sť k decen­tra­li­zá­cii. To neho­vo­ria len Kur­di, ale vše­obec­né hla­sy, kto­ré vola­jú po zefek­tív­ne­ní verej­nej sprá­vy. Napriek tomu v momen­te, keď naopak zo stra­ny reži­mu AKP vidí­me auto­ri­tár­ske a ešte viac cen­tra­li­zač­né ten­den­cie vrá­ta­ne zása­hov do nezá­vis­lých inšti­tú­cií, ako naprí­klad súdov, uni­ver­zít, bánk… tak je veľ­mi ťaž­ko si pred­sta­viť akú­koľ­vek for­mu decen­tra­li­zá­cie Turec­ka. Aktu­ál­ne je to abso­lút­ne nere­ál­ne.

 

Sú v Turec­ku aj sku­pi­ny Kur­dov, kto­ré s Erdo­ga­nom sym­pa­ti­zu­jú?

Kurd­ská iden­ti­ta je kom­plex­ná zále­ži­tosť a pre Kur­dov v Turec­ku je veľ­mi dôle­ži­tá aj ich nábo­žen­ská – sun­nit­ská iden­ti­ta. Mno­ho Kur­dov je nábo­žen­sky kon­zer­va­tív­nych a sym­pa­ti­zu­jú aj s ide­a­mi spo­je­ný­mi s poli­tic­kým isla­mom.

Zná­mym výro­kom je, že naj­väč­šou kurd­skou poli­tic­kou stra­nou je vlast­ne vlád­na stra­na AKP. Tu naďa­lej volia Kur­di, pre kto­rých je nepri­ja­teľ­ná kraj­ná ľavi­co­vá a naj­mä seku­lár­na ide­oló­gia PKK a ďal­ších ľavi­co­vých kurd­ských legál­nych strán ako je HDP či DBP (Stra­na demok­ra­tic­kých regi­ó­nu).

Pokiaľ sa poze­rá­me  na dlho­do­bé voleb­né výsled­ky, ľavi­co­vým kurd­ským poli­tic­kým zosku­pe­niam sa pra­vi­del­ne darí zís­ka­vať iba zhru­ba polo­vi­cu hla­sov na pre­važ­ne kurd­skom juho­vý­cho­de kra­ji­ny. Medzi Kurd­mi by sme našli aj radi­kál­ne islam­ské zosku­pe­nia, kto­ré si zakla­da­jú na tra­dí­cii tzv. Kurd­ské­ho Hiz­bal­lá­hu, kto­ré­ho nástup­nic­ká legál­na poli­tic­ká odnož Hüda-Par naďa­lej pôso­bí.

Ďal­ším kom­po­nen­tom kurd­skej iden­ti­ty je rov­na­ko tak kme­ňo­vá aj kla­no­vá prí­sluš­nosť, napriek tomu, že neh­rá natoľ­ko zásad­nú rolu ako v Irac­kom Kur­dis­ta­ne. V pra­xi to väč­ši­nou fun­gu­je tak, že poli­tic­ké pri­čle­ne­nie kme­ňa a kla­nu je roz­hod­nu­té ich vod­com a násled­ne je nut­né pri hla­so­va­ní vo voľ­bách do znač­nej mie­ry rešpek­to­va­né prí­sluš­ník­mi dané­ho kme­ňa ale­bo kla­nu.

 

Už to budú poma­ly dva mesia­ce čo turec­ká armá­da spus­ti­la invá­ziu do Kurd­mi kon­tro­lo­va­ných úze­mí v Sever­nej Sýrie, aké sú záuj­my Anka­ry v tom­to regi­ó­ne a čím svo­je akcie odô­vod­ňu­je?

Jed­ným z dôvo­dov je živý orga­nic­ký vzťah, kto­rý má kurd­ský estab­lish­ment v sever­nej Sýrii a tamoj­šia sprá­va s Kurd­skou stra­nou pra­cu­jú­cich (PKK). Vplyv kád­ra PKK na stra­te­gic­ké poli­tic­ké a admi­ni­stra­tív­ne roz­hod­nu­tia v rám­ci „Auto­nóm­nej admi­ni­stra­tí­vy sever­nej a východ­nej Sýrie“ je zásad­ný a roz­ho­du­jú­ci. Hlav­ný argu­ment turec­kej vlá­dy, tj. ohro­ze­nie národ­nej bez­peč­nos­ti, tak nie je úpl­ne neopod­stat­ne­ný.

V šir­šom kon­tex­te Turec­ko tiež naďa­lej posil­ni­lo šan­ce, že nebu­de vyša­cho­va­né z jed­na­ní o povoj­no­vom uspo­ria­da­ní Sýrie.

Dve pred­chá­dza­jú­ce turec­ké ope­rá­cie v Sýrii (Štít Euf­ra­tu v augus­te 2016 a Oli­vo­vá rato­lesť v janu­ári 2018) bolo výhrad­ne v zna­me­ní roz­ho­vo­rov o zais­te­ní národ­nej bez­peč­nos­ti. Opro­ti tomu aktu­ál­na ope­rá­cia Pra­meň mie­ru bola aj vnút­ro­po­li­tic­kou reak­ci­ou na ras­tú­cu domá­cu nechuť voči 3,5 mili­ó­nom sýr­skym ute­čen­com v Turec­ku.

Argu­men­tom je aj to, že na obsa­de­né úze­mie bude postup­ne časť Sýr­ča­nov pre­síd­le­ná. Turec­ko pod­ľa doho­dy s Rus­kom obsa­di­lo za pomo­ci svo­jich sýr­skych pod­po­ro­va­te­ľov iba rela­tív­ne malú oblasť medzi mes­ta­mi Ras al-Ajn a Tal Abjad.

 

Exis­tu­je mož­nosť, aby sa ten­to kon­flikt medzi Turec­kom a Roja­vou dal vyrie­šiť dip­lo­ma­tic­ky?

Jed­ná sa o kom­plex­ný prob­lém, kto­rý bude závi­sieť aj na doho­de medzi kurd­skou admi­ni­stra­tí­vou a reži­mom v Damas­ku. Zatiaľ nie je jas­né v akej for­me (pokiaľ vôbec) bude zacho­va­ná, či skôr čias­toč­ne koop­to­va­ná kurd­ská admi­ni­stra­tí­va. V šir­šom kon­tex­te bude tiež kľú­čo­vá podo­ba šir­šie­ho kon­sen­zu o uspo­ria­da­ní povoj­no­vej Sýrie medzi regi­onál­ny­mi a glo­bál­ny­mi aktér­mi, obzvlášť USA a Rus­kom. Anka­ra už v minu­los­ti jed­na­la s pred­sta­vi­te­ľom sýr­skej odno­že PKK Sali­hom Mus­li­mom, kto­rý pra­vi­del­ne ešte v roku 2013 jaz­dil na jed­na­nia do Turec­ka.

 

 

Tomáš Kavá­lek

Tomáš Kavá­lek  je ria­di­te­ľom Cen­tra Blíz­ko­vý­chod­ných vzťa­hov (PCMR) CEVRO inšti­tú­tu v Pra­he.

Pôso­bil ako dokto­rand na Kated­re poli­to­ló­gie na Fakul­te sociál­nych štú­dií Masa­ry­ko­vej uni­ver­zi­ty v Brne. Jeden semes­ter strá­vil na Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si v Istan­bu­le.

Špe­cia­li­zu­je sa na ana­lý­zu ozb­ro­je­ných kon­flik­tov na Blíz­kom výcho­de, kurd­skú otáz­ku či islam­ský radi­ka­liz­mus.