Rezort zahraničia: Slovensko ľutuje, že USA chcú odstúpiť od Zmluvy o otvorenom nebi

Slo­ven­ská repub­li­ka pri­ja­la roz­hod­nu­tie Spo­je­ných štá­tov ame­ric­kých odstú­piť od Zmlu­vy o otvo­re­nom nebi (ZON) s poľu­to­va­ním, ale záro­veň chá­pe dôvo­dy, kto­ré vied­li k tomu­to roz­hod­nu­tiu. Spo­lu so spo­jen­ca­mi opä­tov­ne vyzý­va Rus­kú fede­rá­ciu, aby imple­men­to­va­la svo­je záväz­ky vyplý­va­jú­ce zo ZON a pris­pe­la tak k zacho­va­niu jej funkč­nos­ti. TASR o tom infor­mo­va­li z tla­čo­vé­ho odbo­ru Minis­ter­stva zahra­nič­ných vecí a európ­skych zále­ži­tos­tí (MZVa­EZ) SR.

Slo­ven­ská repub­li­ka ako zmluv­ná stra­na ZON pod­ľa MZVa­EZ SR pri­kla­dá veľ­ký význam zacho­va­niu toh­to dôle­ži­té­ho nástro­ja vojen­skej trans­pa­ren­tnos­ti pris­pie­va­jú­ce­ho k budo­va­niu vzá­jom­nej dôve­ry, sta­bi­li­ty a bez­peč­nos­ti v Euró­pe.

„Slo­ven­ská repub­li­ka bude pokra­čo­vať v imple­men­tá­cii ZON, v zapá­ja­ní sa do akti­vít v pros­pech jej zacho­va­nia a zvý­še­ní inten­zi­ty kon­zul­tá­cií sme­ru­jú­cich k posil­ňo­va­niu medzi­ná­rod­ných mecha­niz­mov kon­tro­ly zbro­je­nia, odzb­ro­je­nia a neší­re­nia,” uvá­dza minis­ter­stvo.

Zmlu­va o otvo­re­nom nebi nado­bud­la účin­nosť v roku 2002 a je vní­ma­ná ako dôle­ži­tý nástroj medzi­ná­rod­nej kon­tro­ly zbro­je­nia. Umož­ňu­je, aby armá­da jed­nej kra­ji­ny vyko­na­la urči­tý počet neozb­ro­je­ných pries­kum­ných letov nad úze­mím inej kra­ji­ny. Pod­pí­sa­lo ju 35 kra­jín sve­ta.

Ame­ric­ký pre­zi­dent Donald Trump vo štvr­tok (21. 5.) ozná­mil zámer odstú­piť od tej­to dôle­ži­tej zmlu­vy, umož­ňu­jú­cej vyko­ná­vať pries­kum­né lety nad úze­mím sig­na­tár­skych kra­jín. Trump pri­tom obvi­nil Rus­ko z poru­šo­va­nia jej usta­no­ve­ní. K ofi­ciál­ne­mu odstú­pe­niu USA od zmlu­vy by malo dôjsť o šesť mesia­cov. Donald Trump však naz­na­čil, že by toto roz­hod­nu­tie mohol ešte pre­hod­no­tiť, ak by Mos­kva zača­la Zmlu­vu o otvo­re­nom nebi opäť plne dodr­žia­vať.

Zdroj:tasr