Rezort obrany upozorňuje na plánované presuny vojenskej techniky cez územie SR

Minis­ter­stvo obra­ny (MO) SR upo­zor­ňu­je na plá­no­va­né pre­su­ny vojen­skej tech­ni­ky zahra­nič­ných spo­je­nec­kých ozb­ro­je­ných síl cez Slo­ven­sko v budú­com týžd­ni. TASR o tom infor­mo­va­la hovor­ky­ňa rezor­tu Mar­ti­na Kovaľ Kakaš­čí­ko­vá.

Od 19. do 25. aprí­la je cez úze­mie Slo­ven­ska plá­no­va­ných 11 cest­ných pre­su­nov zahra­nič­ných spo­je­nec­kých ozb­ro­je­ných síl. Rezort obra­ny zdô­raz­ňu­je, že tran­zi­ty boli riad­ne schvá­le­né v zmys­le opat­re­nia Úra­du verej­né­ho zdra­vot­níc­tva SR.

V tom­to obdo­bí sa tiež usku­toč­nia cest­né pre­su­ny tech­ni­ky Ozb­ro­je­ných síl SR, a to na tra­sách Micha­lov­ce – Dub­ni­ca nad Váhom a späť, Alek­šin­ce – Lešť, Nit­ra – Lešť, Vinič­né – Lešť, Mar­tin – Pre­šov, Pre­šov – Tre­bi­šov a späť, Nit­ra – Zemian­ske Kos­to­ľa­ny, Rož­ňa­va – Pre­šov a späť, Zemian­ske Kos­to­ľa­ny – Mar­tin a späť, Pop­rad – Rus­kov, Zemian­ske Kos­to­ľa­ny – Lešť, Pre­šov – Zemian­ske Kos­to­ľa­ny a späť, ako aj želez­nič­né pre­su­ny na tra­sách Zla­tov­ce – Tre­bi­šov, Mar­tin – Tre­bi­šov a Zemian­ske Kos­to­ľa­ny – Pre­šov. (TASR)