Rakúske ministerstvo skúšali napadnúť hackeri

Počí­ta­čo­vé sys­té­my rakús­ke­ho minis­ter­stva zahra­nič­ných vecí sa sta­li ter­čom „závaž­né­ho” kyber­ne­tic­ké­ho úto­ku. Ten sa poda­ri­lo rých­lo odha­liť a boli pod­nik­nu­té tech­nic­ké pro­ti­opat­re­nia, ozná­mil rezort v sobo­tu nesko­ro večer.

Hovor­ca minis­ter­stva Peter Gus­chel­bau­er pre agen­tú­ru APA dodal, že „útok ešte pre­bie­ha”, pri­čom vzhľa­dom na jeho roz­sah a cha­rak­ter sa pred­po­kla­dá, že zod­po­ved­nosť nesie „štát­ny aktér”. V minu­los­ti boli ter­čom podob­ných úto­kov via­ce­ré európ­ske kra­ji­ny.

„Napriek všet­kým inten­zív­nym bez­peč­nost­ným opat­re­niam neexis­tu­je voči kyber­ne­tic­kým úto­kom 100-per­cent­ná ochra­na. Štát­ne ochran­né mecha­niz­my na to urče­né sú aktív­ne na všet­kých úrov­niach,” uvied­lo minis­ter­stvo vo vyhlá­se­ní.

Hac­ker­ské úto­ky nie sú z medzi­ná­rod­né­ho hľa­dis­ka už nija­ko zried­ka­vé, pri­po­mí­na APA. V nedáv­nej minu­los­ti boli ich cie­ľom aj štát­ne inšti­tú­cie a fir­my v nie­kto­rých európ­skych kra­ji­nách. Pod­ľa exper­tov ich čias­toč­ne umož­ňu­je ned­ban­li­vosť, ako naprí­klad rov­na­ké hes­lá pre rôz­ne služ­by či pou­ží­va­nie neza­bez­pe­če­ných slu­žieb. Čas­to sú však aj cit­li­vé počí­ta­čo­vé sie­te nedos­ta­toč­ne chrá­ne­né.

V sep­tem­bri hlá­si­la pred par­la­ment­ný­mi voľ­ba­mi Rakús­ka ľudo­vá stra­na (ÖVP) „veľ­mi cie­le­ný hac­ker­ský útok” na svo­ju cen­trá­lu. Pod­ľa stra­ny zís­ka­li hac­ke­ri 27. júla prí­stup k sys­té­mom ÖVP a do kon­ca augus­ta z nich stiah­li 1,3 tera­baj­tov dát. Už pred voľ­ba­mi v roku 2017 bola strán­ka ÖVP po hac­ker­skom úto­ku na istý čas neprí­stup­ná.

Rok pred­tým boli ter­čom počí­ta­čo­vých úto­kov v Rakús­ku webo­vé strán­ky par­la­men­tu a rôz­nych minis­ters­tiev.