R. Mikulec: V Grécku bude pri požiaroch pomáhať 75 slovenských hasičov

V nede­ľu ráno vyra­zi­lo do Gréc­ka 75 slo­ven­ských hasi­čov s 30 kus­mi tech­ni­ky. Majú tam pomôcť pri hase­ní roz­siah­lych les­ných požia­rov. Uvie­dol to minis­ter vnút­ra Roman Miku­lec. Hasi­či pochá­dza­jú z troch sku­pín v rám­ci Slo­ven­ska, a to východ, stred a západ. Miku­lec pri­bli­žu­je, že modul je sebes­tač­ný vrá­ta­ne elek­tric­kej ener­gie, uby­to­va­nia a stra­vo­va­nia na sedem dní. V prí­pa­de potre­by je pod­ľa neho mož­né ten­to čas pre­dĺžiť.

Minis­ter­stvo zahra­nič­ných vecí tvr­dí, že ide o bez­pre­ce­den­tne naj­väč­ší tím vysla­ný do zahra­ni­čia na podob­nú akciu. Slo­ven­sko do Gréc­ka vypra­vi­lo Modul pozem­né­ho hase­nia les­ných požia­rov v prí­rod­nom pro­stre­dí.

„Teší ma, že Slo­ven­sko tak prompt­ne zare­a­go­va­lo. Vysie­la to sil­ný poli­tic­ký sig­nál, že Gréc­ko je náš dôle­ži­tý par­tner v rám­ci EÚ a spo­je­nec v NATO, pri­čom ho pova­žu­je­me za pilier sta­bi­li­ty na juhu EÚ. S pote­ším tak môžem kon­šta­to­vať, že bila­te­rál­ne vzťa­hy nabe­ra­jú opäť na inten­zi­te,“ vyhlá­sil minis­ter zahra­nič­ných vecí a európ­skych zále­ži­tos­tí SR Ivan Kor­čok.

Rekord­ne vyso­ké tep­lo­ty v Gréc­ku za uply­nu­lé dva týžd­ne spô­so­bi­li devas­tu­jú­ce požia­re, v samot­ných Até­nach je tak­mer nedý­cha­teľ­ný vzduch a miest­ne úra­dy naria­di­li eva­ku­áciu sto­viek turis­tov a domá­cich oby­va­te­ľov. Exper­ti varu­jú, že pre­tr­vá­va­jú­ce sucho a pove­ter­nost­né pod­mien­ky môžu situ­áciu ešte zhor­šiť. (TASR / MZV SR)