Putin na päť rokov uväznil v Rusku vlastných špiónov FSB

Kaž­dý rus­ký špi­ón rus­kej Fede­rál­nej bez­peč­nost­nej služ­by (FSB) bude musieť zostať v Rus­ku až päť rokov po skon­če­ní služ­by. Rus­ký pre­zi­dent Vla­di­mir Putin totiž pod­pí­sal zákon, kto­rý umož­ní FSB, aby všet­kým svo­jim býva­lým zamest­nan­com zaká­za­la opus­tiť úze­mie kra­ji­ny až päť rokov po odcho­de zo služ­by. Infor­mo­val o tom v uto­rok ser­ver Nova­ja gaze­ta.

Pred­tým pla­til zákaz vyces­to­vať do zahra­ni­čia iba v čase aktív­nej vojen­skej služ­by ale­bo v prí­pa­de, že šlo o oso­bu s prí­stu­pom k obzvlášť dôle­ži­tým ale­bo prí­sne taj­ným infor­má­ciám.

Auto­ri návrhu záko­na uvied­li, že jeho ini­ciá­to­rom bola samot­ná FSB.

V dôvo­do­vej sprá­ve bolo toto opat­re­nie vysvet­le­né sna­hou chrá­niť býva­lých spra­vo­daj­ských dôs­toj­ní­kov pred stí­ha­ním v zahra­ni­čí „na poza­dí napä­tej medzi­ná­rod­nej situ­ácie a pri zjav­nom nepria­teľ­skom kona­ní via­ce­rých štá­tov”.

Poslan­ci ďalej doda­li, že stú­pa počet prí­pa­dov, keď boli rus­kí obča­nia zadr­ža­ní v zahra­ni­čí orgán­mi cudzie­ho štá­tu len z dôvo­du, že slú­ži­li v orgá­noch taj­nej služ­by.

Sku­toč­ným dôvo­dom môže byť aj oba­va Krem­ľa, že býva­lí agen­ti by moh­li v zahra­ni­čí spo­lu­pra­co­vať s cudzí­mi taj­ný­mi služ­ba­mi a vyná­šať cit­li­vé úda­je, kto­ré zís­ka­li počas služ­by pre rus­kú taj­nú služ­bu.

FSB je nepria­mym nasle­dov­ní­kom soviet­skej taj­nej slu­už­by KGB a pod­lie­ha pria­mo pre­zi­den­to­vi Rus­kej fede­rá­cie. Aj samot­ný Putin pôso­bil v rokoch 1998 a 1999 ako ria­di­teľ FSB.