Putin predĺži Pražskú zmluvu s USA bez podmienok

Rus­ko je pri­pra­ve­né okam­ži­te a bez akých­koľ­vek pod­mie­nok a dis­ku­sii pre­dĺžiť  zmlu­vu so Spo­je­ný­mi štát­mi o obme­dze­ní stra­te­gic­kých útoč­ných zbra­ní (START). Pre­hlá­sil to rus­ký pre­zi­dent Vla­di­mír Putin pri pora­de o vojen­ských zále­ži­tos­tiach.

Zmlu­va START, kto­rej obno­ve­nú podo­bu pod­pí­sa­li v roku 2010 v Pra­he pre­zi­den­ti USA a Rus­ka Barack Oba­ma a Dmit­rij Med­ve­dev, je posled­nou plat­nou odzb­ro­jo­va­cou zmlu­vou medzi obo­mi jad­ro­vý­mi veľ­mo­ca­mi. Plat­nosť zmlu­vy vypr­ší 5. feb­ru­ára 2021, môže byť ale pre­dĺže­ná o päť rokov.

„Chcem ešte raz potvr­diť rus­ké sta­no­vis­ko. Rus­ko je pri­pra­ve­né okam­ži­te, čo mož­no naj­rých­lej­šie, do kon­ca  toh­to roku, bez akých­koľ­vek pred­bež­ných pod­mie­nok zmlu­vu pre­dĺžiť,” pre­hlá­sil Putin pod­ľa agen­tú­ry Inter­fax. Zdô­raz­nil, že vyjad­ru­je ofi­ciál­ne sta­no­vis­ko Mos­kvy.

Záro­veň si posťa­žo­val, že Rus­ko na tie­to návrhy ešte nedos­ta­lo odpo­veď. Pora­da rus­ké­ho vede­nia pre­to mala byť zasvä­te­ná otáz­kam, aké roz­hod­nu­tia budú  najp­ri­ja­teľ­nej­šie a naj­me­nej náklad­né.

Zmlu­va, kto­rú v roku 1987 pod­pí­sa­li vte­daj­ší líd­ri Spo­je­ných štá­tov a býva­lé­ho Soviet­ske­ho zvä­zu, obom stra­nám zaka­zo­va­la okrem iné­ho výro­bu, skúš­ky ale­bo vlast­níc­tvo jad­ro­vých a kon­venč­ných rakiet s plo­chou drá­hou letu, kto­ré majú dolet 500 – 5500 kilo­met­rov a sú odpa­ľo­va­né z pev­ni­ny.

Agen­tú­ra Reuters o Puti­no­vom pre­hlá­se­ní pozna­me­na­la, že sa zdá, že Mos­kva opúš­ťa skor­ší vyzý­va­vý tón. Agen­tú­ra Inter­fax zase pri­po­me­nu­la, že Bie­ly dom už dal naja­vo, že pre­dĺže­ním  zmlu­vy START v exis­tu­jú­cej podo­be je málo prav­de­po­dob­ná.

Zmlu­va START obme­dzi­la arze­ná­ly Spo­je­ných štá­tov a Rus­ka zhru­ba o tre­ti­nu na 1550 stra­te­gic­kých jad­ro­vých hla­víc roz­miest­ne­ných maxi­mál­ne na 700 odpa­ľo­va­cích zaria­de­niach. Ide o posled­nú odzb­ro­jo­va­ciu zmlu­vu oboch veľ­mo­cí potom, čo Was­hing­ton a Mos­kva toh­to roku odstú­pi­li od  zmlu­vy o lik­vi­dá­cii rakiet stred­né­ho a krát­ke­ho dole­tu (INF) z roku 1987. Obe kra­ji­ny sa pred­tým vzá­jom­ne obvi­ňo­va­li z poru­šo­va­nia zmlu­vy.

Rus­ký pre­zi­dent pri­šiel so svo­jím dneš­ným vyhlá­se­ním deň po tom, ako sa v Bri­tá­nii skon­čil vrchol­ný sum­mit NATO, kto­ré­ho účast­ní­ci potvr­di­li, že Rus­ko stá­le pred­sta­vu­je hroz­bu.

Agen­tú­ra AFP doda­la, že Puti­no­vo vyhlá­se­nie sa súčas­ne obja­vi­lo deň po tom, ako sa v zahra­nič­nom výbo­re Sne­mov­ne repre­zen­tan­tov USA v stre­du roko­va­lo o dôle­ži­tos­ti zmlu­vy START.