Putin láka USA na dohodu o obmedzení balistických rakiet

Mos­kva je pri­pra­ve­ná zahr­núť svo­je rake­to­vé sys­té­my Avan­gard a Sar­mat do rus­ko-ame­ric­kej Zmlu­vy o obme­dze­ní stra­te­gic­kých útoč­ných zbra­ní (New START/SNV-III), ak bude pre­dĺže­ná. Pre rus­kú tele­ví­ziu Prvý kanál to uvie­dol v nede­ľu rus­ký minis­ter zahra­nič­ných vecí Ser­gej Lav­rov.

„Dom­nie­va­me sa, že na sys­té­my Avan­gard a Sar­mat sa vzťa­hu­je táto zmlu­va. Sme pri­pra­ve­ní zahr­núť tie­to zbra­ne a sys­té­my do súčas­nej zmlu­vy New START,( ak bude pre­dĺže­ná),” cito­va­la Lav­ro­va agen­tú­ra TASS. Rus­ký pre­zi­dent Vla­di­mir Putin začiat­kom decem­bra pod­ľa TASS vyhlá­sil, že Rus­ká fede­rá­cia je pri­pra­ve­ná ešte do kon­ca roka a bez pred­bež­ných pod­mie­nok pre­dĺžiť plat­nosť New START/SNV-III.
Putin pri­po­me­nul, že plat­nosť zmlu­vy sa čosko­ro skon­čí. „Všet­ky naše návrhy na pre­dĺže­nie plat­nos­ti tej­to zmlu­vy sú na sto­le, zatiaľ sme nedos­ta­li od par­tne­rov žiad­nu reak­ciu,” dodal Putin.

Zmlu­va New START/SNV-III bola Mos­kvou a Was­hing­to­nom uzav­re­tá v roku 2010. Pod­pí­sa­li ju vte­daj­ší pre­zi­den­ti USA a Rus­ka – Barack Oba­ma a Dmit­rij Med­ve­dev. Doku­ment bude pla­tiť do 5. feb­ru­ára 2021. Pod­ľa doho­dy môže byť jeho plat­nosť pre­dĺže­ná o päť rokov.

Putin pre­to už nie­koľ­ko­krát vyzval Spo­je­né štá­ty na zača­tie roko­va­ní o novej zmlu­ve. Agen­tú­ra AFP uvied­la, že Puti­no­vo vyhlá­se­nie sa obja­vi­lo deň po tom, ako sa v zahra­nič­nom výbo­re Sne­mov­ne repre­zen­tan­tov USA roko­va­lo o dôle­ži­tos­ti zmlu­vy START.

Námest­níč­ka gene­rál­ne­ho tajom­ní­ka NATO Rose Got­te­mo­el­le­ro­vá, kto­rá v minu­los­ti pôso­bi­la ako zástup­ky­ňa minis­tra pre kon­tro­lu zbro­je­nia a medzi­ná­rod­nú bez­peč­nosť na ame­ric­kom minis­ter­stve zahra­nič­ných vecí, varo­va­la, že bez zmlu­vy START by sa „veci moh­li dras­tic­ky a rých­lo zme­niť” a prí­pad­ne doviesť Spo­je­né štá­ty aj k „stra­te­gic­kej krí­ze”.

Rus­ko i Spo­je­né štá­ty vo feb­ru­ári odstú­pi­li od Zmlu­vy o lik­vi­dá­cii rakiet stred­né­ho a krat­šie­ho dole­tu (INF). Sta­lo sa tak po tom, ako sa vzá­jom­ne obvi­ni­li z jej poru­šo­va­nia.

Zmlu­va, kto­rú v roku 1987 pod­pí­sa­li vte­daj­ší líd­ri Spo­je­ných štá­tov a býva­lé­ho Soviet­ske­ho zvä­zu, obom stra­nám zaka­zo­va­la okrem iné­ho výro­bu, skúš­ky ale­bo vlast­níc­tvo jad­ro­vých a kon­venč­ných rakiet s plo­chou drá­hou letu, kto­ré majú dolet 500 – 5500 kilo­met­rov a sú odpa­ľo­va­né z pev­ni­ny.