Putin bude môcť znovu kandidovať na prezidenta

Rus­ký pre­zi­dent Vla­di­mír Putin (67), kto­rý je už štvr­tý­krát pre­zi­den­tom, bude môcť napriek obme­dze­niu na dve funč­né obdo­bia kan­di­do­vať zno­va a zno­va. Teore­tic­ky tak môže byť pre­zi­den­tom do roku 2036. Ak by sa mu to poda­ri­lo, v dĺž­ke vlád­nu­tia by trom­fol aj Josi­fa Sta­li­na, kto­rý bol vlád­com Soviet­ske­ho zvä­zu 29 rokov.

Rus­ká Štát­na duma totiž pri­ja­la v stre­du v tre­ťom číta­ní návrh záko­na o zme­ne ústa­vy, kto­rý pre pre­zi­den­ta sta­no­vu­je naj­viac dve funkč­né obdo­bia. Súčas­ná hla­va štá­tu však po nado­bud­nu­tí účin­nos­ti bude môcť opäť kan­di­do­vať. Sprá­vu pri­nies­la agen­tú­ra TASS.

Nove­la ústa­vy takis­to zavá­dza obme­dze­nia pre vyš­ších úrad­ní­kov, sociál­ne záru­ky pre oby­va­te­ľov, roz­ši­ru­je prá­vo­mo­ci par­la­men­tu a povy­šu­je vnút­ro­štát­ne prá­vo nad medzi­ná­rod­né doho­dy.

Nove­la pri­dá­va do ústa­vy zmien­ku o Bohu a rus­kom jazy­ku, ako aj o jazy­ku obča­nov štá­tu. Nový bude aj spô­sob budú­cej nove­li­zá­cie ústa­vy a imple­men­tá­cie zmien v ústa­ve. Zákon musí po Štát­nej dume, dol­nej komo­re par­la­men­tu, odo­briť ešte hor­ná par­la­ment­ná komo­ra. Hla­so­va­nie v Rade fede­rá­cie je naplá­no­va­né na stre­du.

Aktu­ali­zá­cia: Zme­ny v ústa­ve schvá­li­la aj hor­ná komo­ra rus­ké­ho par­la­men­tu. Zo 164 prí­tom­ných hla­so­val pro­ti iba jeden sená­tor, ďal­ší tra­ja sa zdr­ža­li.

Zme­nu rus­kej ústa­vy ini­ci­oval v janu­ári pre­zi­dent Vla­di­mir Putin.

Zdroj:TASR