Prvým vesmírnym veliteľom sa stal generál John Raymond

Gene­rál John W. Ray­mond sa v uto­rok stal prvým šéfom nových Ves­mír­nych síl Spo­je­ných štá­tov (Uni­ted Sta­tes Spa­ce For­ce), kto­ré vznik­li ako šies­ta zlož­ka ozb­ro­je­ných síl USA spa­da­jú­ca pod ame­ric­ké letec­tvo. Infor­mo­va­lo o tom minis­ter­stvo obra­ny.

Ray­mond zlo­žil prí­sa­hu do rúk ame­ric­ké­ho vicep­re­zi­den­ta Mikea Pen­cea na sláv­nost­nej cere­mó­nii vo Was­hing­to­ne v budo­ve s náz­vom Eisen­ho­wer Exe­cu­ti­ve Offi­ce Buil­ding ležia­cej opro­ti Bie­le­mu domu.

Vyme­no­va­nie Ray­mon­da je dôle­ži­tým kro­kom pre ves­mír­ne sily, kto­rých vytvo­re­nie bolo jed­nou z pri­orít ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta Donal­da Trum­pa vo vojen­skej oblas­ti a tiež sna­hou Pen­ta­gó­nu o potvr­de­nie domi­nan­cie USA vo ves­mí­re.

„Zria­de­nie tých­to síl je abso­lút­ne kľú­čo­vým pre našu národ­nú bez­peč­nosť,” uvie­dol gene­rál Ray­mond v krát­kom vyjad­re­ní po zlo­že­ní prí­sa­hy. „Vybu­du­je­me túto novú zlož­ku spô­so­bom, kto­rý posil­ní naše ozb­ro­je­né sily a umož­ní nám rea­go­vať s rých­los­ťou a obrat­nos­ťou potreb­nou pri reak­cii na súčas­né stra­te­gic­ké pro­stre­die,” dodal.

Ves­mír­ne sily Spo­je­ných štá­tov ofi­ciál­ne vznik­li vla­ni v decem­bri, keď Trump pod­pí­sal prí­sluš­ný zákon. Ide o vôbec prvú zlož­ku, kto­rá vznik­la v rám­ci ame­ric­kých ozb­ro­je­ných síl od vytvo­re­nia vzduš­ných síl pred viac ako 70 rok­mi.

Vicep­re­zi­dent Pen­ce uvie­dol, že roz­hod­nu­tiu, kto pove­die ves­mír­ne sily počas ich prvých kľú­čo­vých rokov pred­chá­dza­la len krát­ka dis­ku­sia. „Prvé roz­hod­nu­tie, kto­ré pre­zi­dent uro­bil po zria­de­ní ves­mír­nych síl bolo, kto by mal byť ich prvých veli­te­ľom,” pove­dal Pen­ce s tým, že nepoz­ná kva­li­fi­ko­va­nej­šie­ho člo­ve­ka než gene­rá­la Ray­mon­da.

Ray­mond slú­ži v ame­ric­kej armá­de viac ako tri desať­ro­čia, pri­čom zastá­val veli­teľ­ské a iné vyso­ké fun­kcie.