Prímerie po afgánsky: Taliban zabil 20 vojakov a policajtov

Prí­sluš­ní­ci afgan­ské­ho mili­tant­né­ho hnu­tia Tali­ban zabi­li v noci na stre­du pri dvoch úto­koch v pro­vin­ciách Kun­dúz a Uruz­gán naj­me­nej 20 afgan­ských voja­kov a poli­caj­tov. Pod­ľa agen­tú­ry AFP k úto­kom doš­lo nie­koľ­ko hodín po tom, ako ame­ric­ký pre­zi­dent Donald Trump pove­dal, že mal „veľ­mi dob­rý” roz­ho­vor s hlav­ným vyjed­ná­va­čom afgan­ské­ho mili­tant­né­ho hnu­tia Tali­ban.

Ten pri­tom iba v sobo­tu pod­pí­sal so Spo­je­ný­mi štát­mi mie­ro­vú doho­du. V Kun­dú­ze Tali­ban zaú­to­čil na naj­me­nej tri vojen­ské základ­ne; o život priš­lo naj­me­nej desať voja­kov a šty­ria poli­caj­ti. Útok v Urtuz­gá­ne si pod­ľa tamoj­šie­ho guver­né­ra vyžia­dal živo­ty šies­tich poli­caj­tov. Ame­ric­ký pre­zi­dent Trump absol­vo­val v noci na stre­du tele­fo­nát s býva­lým bojov­ní­kom a súčas­ným hlav­ným vyjed­ná­va­čom afgan­ské­ho mili­tant­né­ho hnu­tia Tali­ban, mul­lom Bará­da­rom.

Tele­fo­nát sa usku­toč­nil deň po tom, čo Tali­ban ukon­čil čias­toč­né prí­me­rie a spo­chyb­nil tak mie­ro­vé roz­ho­vo­ry medzi Kábu­lom a povs­tal­ca­mi, kto­ré sa majú začať 10. mar­ca.