Príhovor premiéra: Buďme súdržní a ohľaduplní

Pre­mi­ér Peter Pel­leg­ri­ni dnes vystú­pil v RTVS s prí­ho­vo­rom v súvis­los­ti s aka­dé­mi­ou koro­na­ví­ru­su. Zdô­raz­nil, že ide o jed­nu z naj­váž­nej­ších skú­šok, akej bolo Slo­ven­sko v ére samos­tat­nos­ti výsta­ve­né. „Sú situ­ácie, na kto­ré sa nedá pri­pra­viť,” kon­šta­to­val Pel­leg­ri­ni. Záro­veň vyzval obča­nov, aby dôve­ro­va­li orgá­nom štát­nej sprá­vy a sprá­va­li sa tak, ako­by cho­ro­bu mali, no nech­ce­li niko­ho iné­ho naka­ziť.

Pri­ná­ša­me celý text vyhlá­se­nia pre­mi­é­ra Pet­ra Pel­leg­ri­ni­ho:

Slo­ven­ky a Slo­vá­ci, váže­ní spo­lu­ob­ča­nia,

naša vlasť čelí naj­ťaž­šej situ­ácii,
v akej sa od svoj­ho vzni­ku ocit­la. Hroz­ba nové­ho koro­na­ví­ru­su radi­kál­ne búra pred­sta­vy o bez­peč­nom sve­te, v kto­rom sme žili dote­raz. Pri sle­do­va­ní infor­má­cií z európ­skych kra­jín všet­ci vidí­me, že nová cho­ro­ba si svo­je obe­te nevy­be­rá a ak ju chce­me spo­ma­liť a zasta­viť, musí­me sa k nej posta­viť mimo­riad­ne zod­po­ved­ne.

V posled­ných dňoch a týžd­ňoch
pri­ja­la vlá­da Slo­ven­skej repub­li­ky, ústred­ný krí­zo­vý štáb i ďal­šie štát­ne orgá­ny množ­stvo opat­re­ní, kto­rých zoznam sa stá­le roz­ši­ru­je. Kom­pe­tent­ní pra­cov­ní­ci dňom i nocou zabez­pe­ču­jú potreb­né zále­ži­tos­ti pre vylie­če­nie cho­rých a ochra­nu tých zdra­vých. Ľud­sky roz­umiem tomu, že via­ce­ré opat­re­nia zni­žu­jú náš osob­ný kom­fort a nútia nás dočas­ne zme­niť náš život­ný štýl. Ako pred­se­da vlá­dy však mám k vám všet­kým nalie­ha­vú pros­bu: rešpek­tuj­me tie­to obme­dze­nia v maxi­mál­nej mie­re. Nej­de tu o žiad­nu svoj­vô­ľu štá­tu, ale výluč­ne o sna­hu zabrá­niť nekon­tro­lo­va­teľ­né­mu šíre­niu víru­su na Slo­ven­sku.

Sme v situ­ácii, na akú sa nikdy nedá vopred dôklad­ne pri­pra­viť. S pan­dé­mi­ou také­ho­to roz­sa­hu zatiaľ na Slo­ven­sku nemá­me skú­se­nosť. Aj kaž­dá armá­da uká­že svo­ju pri­pra­ve­nosť vždy až v samot­nom boji. Aj to naj­lep­šie zdra­vot­níc­tvo na sve­te môže v čase pan­dé­mie pre­kro­čiť vrchol svo­jich kapa­cit­ných mož­nos­tí. Vidí­me dnes v pria­mom pre­no­se zábe­ry z európ­skych nemoc­níc, kde sú lôž­ka umiest­ne­né na chod­bách či v čakár­ňach. Z naj­vys­pe­lej­ších štá­tov sve­ta počú­va­me upo­zor­ne­nia, že naka­ziť koro­na­ví­ru­som sa môžu až dve tre­ti­ny oby­va­teľ­stva. Je pre­to na mies­te
maxi­mál­na opatr­nosť i tvr­dé pre­ven­tív­ne opat­re­nia.

Ostro však odmie­tam ume­lé vyvo­lá­va­nie
pani­ky a naj­mä jej nechut­né zne­uží­va­nie na poli­tic­ké cie­le. Chcem vás dnes všet­kých ubez­pe­čiť, že Slo­ven­ská repub­li­ka a jej orgá­ny robia maxi­mum pre to, aby svo­jich obča­nov chrá­ni­li pred násled­ka­mi náka­zy. Okrem opat­re­ní ústred­né­ho krí­zo­vé­ho štá­bu kona­jú i obce, mes­tá a župy. Kaž­dé jed­no zdra­vot­níc­ke zaria­de­nie sa sta­rá o to, aby malo dosta­tok ochran­ných pomô­cok, prí­stro­jov i leká­rov. V tom­to zápa­se bude­me zo všet­kých síl pokra­čo­vať.

Kaž­dý z nás však môže pris­pieť svo­jou vlast­nou zod­po­ved­nos­ťou, aby sme šíre­nie koro­na­ví­ru­su čo naj­viac obme­dzi­li. Pre­to vás všet­kých zno­va pro­sím: Obme­dz­me na nevy­hnut­nosť svo­je sociál­ne kon­tak­ty a tráv­me čo naj­viac času doma. Dôklad­ne dodr­žia­vaj­me pra­vid­lá osob­nej hygie­ny, pre­to­že umý­va­nie si rúk a pou­ží­va­nie dez­in­fekč­ných pros­tried­kov nás chrá­ni pred ocho­re­ním. Nehan­bi­me sa nosiť ochran­né rúš­ka ale­bo odmiet­nuť osob­ný kon­takt a podá­va­nie si rúk s naši­mi kole­ga­mi a pria­teľ­mi. Sú to všet­ko kro­ky, kto­ré sú v pros­pech celej spo­loč­nos­ti a nikto nás
za ne nemô­že odsu­dzo­vať.

Ak sú pre nás nie­kto­ré odpo­rú­ča­nia
leká­rov zlo­ži­té a naj­mä sa v rých­lom čase menia, neboj­me sa pou­žiť zdra­vý sed­liac­ky roz­um. Sprá­vaj­me sa tak, ako­by kaž­dý z ľudí, s kto­rý­mi prí­de­me do sty­ku, mohol byť naka­ze­ný infekč­nou cho­ro­bou a my ju od neho nech­ce­me dostať. A naopak, my sami konaj­me tak, ako­by sme boli nosi­teľ­mi tej­to cho­ro­by a nech­ce­li ňou naka­ziť ostat­ných. Naša vlast­ná dis­cip­lí­na je kľú­čo­vou pod­mien­kou k pre­ko­na­niu náka­zy. Maj­me na pamä­ti jed­no­du­ché pra­vid­lo: Ako sa bude­me sprá­vať dnes, tak bude pan­dé­mia vyze­rať o dva týžd­ne.