Pri zrážke vrtuľníkov zahynulo 13 francúzskych vojakov

Tri­násť fran­cúz­skych voja­kov priš­lo o život v Mali pri zráž­ke dvoch vrtuľ­ní­kov. Infor­mo­va­la o tom v uto­rok agen­tú­ra AFP s odvo­la­ním sa na vyhlá­se­nie Ely­zej­ské­ho palá­ca.
K zráž­ke doš­lo v pon­de­lok večer počas akcie na seve­re tej­to afric­kej kra­ji­ny, kde voja­ci v rám­ci pro­ti­te­ro­ris­tic­kej ope­rá­cie zasa­ho­va­li pro­ti dži­há­dis­tic­kým bojov­ní­kom, kto­rí v minu­lých týžd­ňoch pod­nik­li v tej­to oblas­ti sériu úto­kov.

Vo vyhlá­se­ní agen­tú­ry  sa neuvá­dza­jú žiad­ne ďal­šie pod­rob­nos­ti o neho­de. Fran­cúz­sky minis­ter obra­ny Flo­ren­ce Par­ly uvie­dol, že sa zača­lo vyšet­ro­va­nie s cie­ľom určiť pres­né okol­nos­ti neho­dy.

Fran­cúz­sky pre­zi­dent Emma­nu­el Mac­ron vyjad­ril  „hlbo­ký smú­tok” k pon­del­ko­vej večer­nej havá­rií, kto­rá sa sta­la počas bojo­vej ope­rá­cie. Rov­na­ko vyjad­ril pod­po­ru fran­cúz­skej armá­de a zdô­raz­nil „odva­hu fran­cúz­skych voja­kov“ boju­jú­cich pro­ti pre­tr­vá­va­jú­cej islam­skej hroz­be v regi­ó­ne Sahel.

Pon­del­ko­vou neho­dou sa počet zabi­tých fran­cúz­skych voja­kov v Mali zvý­šil na 38. Fran­cúz­ska armá­da je v regi­ó­ne od roku 2013 v rám­ci ope­rá­cie Ser­val. Posled­nou obe­ťou bol 24 roč­ný Ronan Poin­te­au, kto­rý zahy­nul začiat­kom novem­bra pri expló­zií nástraž­né­ho zaria­de­nia.

Pri­bliž­ne 4000 fran­cúz­skych voja­kov pôso­bí v Mali v rám­ci ope­rá­cie Bark­ha­ne, kto­rej hlav­nou úlo­hou je boj pro­ti extré­mis­tic­kým sku­pi­nám v afric­kom regi­ó­ne Sahel.

Zdroj:TASR