Pri Teheráne sa zrútil dopravný Boeing. Všetci pasažieri zahynuli

Havá­riu lie­tad­la ukra­jin­ských aero­lí­nií so 180 ľuď­mi na palu­be, kto­ré sa v stre­du zrú­ti­lo v irán­skej met­ro­po­le Tehe­rán, nikto nepre­žil. „Je oči­vid­ne nemož­né, aby boli ces­tu­jú­ci” z lin­ky PS-752, „naži­ve”, cito­va­la neme­no­va­né­ho pred­sta­vi­te­ľa irán­ske­ho Čer­ve­né­ho pol­me­sia­ca agen­tú­ra ISNA.

Lie­tad­lo je na mies­te dopa­du roz­bi­té na malé kús­ky, čo naz­na­ču­je sil­ný náraz vo veľ­kej rých­los­ti. Irán­ska tla­čo­vá agen­tú­ra Fars pred­tým uvied­la, že prí­či­nou havá­rie lie­tad­la boli prav­de­po­dob­ne tech­nic­ké problémy.Lietadlo typu Boeing 737–800 spo­loč­nos­ti Ukrai­ne Inter­na­ti­onal Air­li­nes (UIA) sme­ru­jú­ce do ukra­jin­skej met­ro­po­ly Kyjev sa zrú­ti­lo na pred­mes­tí Tehe­rá­nu krát­ko po vzle­te z Medzi­ná­rod­né­ho letis­ka imá­ma Chomejního.Podľa inter­ne­to­vej strán­ky Flightradar24 stroj odštar­to­val z Tehe­rá­nu o 03.42 h SEČ. Posled­né úda­je z jeho palu­by zazna­me­na­lo ria­de­nie leto­vej pre­vádz­ky o 03.44 h SEČ.

Medzi obe­ťa­mi je naj­viac Irán­cov a Kana­ďa­nov

Pod­ľa ofi­ciál­nych zdro­jov lie­tad­lom spo­loč­nos­ti Ukrai­ne Inter­na­ti­onal Air­li­nes ces­to­va­li dva­ja Ukra­jin­ci a deväť čle­nov posád­ky bolo tiež z Ukra­ji­ny. Medzi ces­tu­jú­ci­mi bolo 71 irán­skych obča­nov, 73 Kana­ďa­nov, osem Švé­dov, šesť Afgan­cov, šty­ria Nemci a tra­ja Bri­ti.

Horia­ci motor?

Irán záro­veň ozná­mil, že pod­ľa sved­kov neho­dy pred dopa­dom na zem horel jeden z moto­rov. Ukra­ji­na i Tehe­rán vylú­či­li útok ako dôvod neho­dy. Najp­rav­de­po­dob­nej­šou mož­nos­ťou je tak tech­nic­ká poru­cha.

Lie­tad­lo pri­tom pre­šlo pred dvo­ma dňa­mi plá­no­va­nou tech­nic­kou kon­tro­lou. Pod­ľa agen­tú­ry AFP o tom v stre­du infor­mo­va­la letec­ká spo­loč­nosť Ukrai­ne Inter­na­ti­onal Air­li­nes (UIA), kto­rá pre­vádz­ko­va­la lie­tad­lo Boeing 737–800. Lie­tad­lo bolo vyro­be­né v roku 2016 a spo­loč­nosť UIA ho kúpi­la pria­mo od výrob­cu.

Agen­tú­ra Ukrin­form medzi­ča­som infor­mo­va­la, že ukra­jin­ský pre­zi­dent Volo­dy­myr Zelen­skyj v dôsled­ku havá­rie ukra­jin­ské­ho lie­tad­la v Irá­ne naria­dil pre­ve­riť tech­nic­ký stav všet­kých civil­ných lie­ta­diel na Ukra­ji­ne.