Prezidenti Poľska a Litvy nesúhlasia s Macronovou kritikou NATO

Pre­zi­den­ti Poľ­ska a Lit­vy, dvoch čle­nov NATO, odmiet­li názor Fran­cúz­ska, že Seve­ro­at­lan­tic­ká alian­cia pre­ží­va „moz­go­vú smrť”. Zdô­raz­ni­li tiež, že nevi­dia „žiad­ne prob­lé­my s vita­li­tou” Seve­ro­at­lan­tic­kej alian­cie.

O vyhlá­se­ní pre­zi­den­tov Andr­ze­ja Dudu a Gita­na­sa Nausé­du infor­mo­va­la agen­tú­ra AFP.

„Zvý­še­ná (ame­ric­ká) vojen­ská prí­tom­nosť v Poľ­sku v koor­di­ná­cii s NATO … demon­štru­je vita­li­tu NATO,” uvie­dol Duda na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii vo Vil­niu­se, kto­rú absol­vo­val so svo­jím litov­ským nápro­tiv­kom.

Gita­nas Nausé­da zasa uvie­dol, že 29 člen­ských štá­tov NATO „by nema­lo vyvo­lá­vať naj­men­šie pochyb­nos­ti o tom, že táto orga­ni­zá­cia (NATO) zostá­va naším základ­ným garan­tom bez­peč­nos­ti”.

AFP pri­po­me­nu­la, že pre­zi­dent USA Donald Trump v októb­ri navý­šil počet ame­ric­kých voja­kov pôso­bia­cich v Poľ­sku v rám­ci rotá­cií z dovte­daj­ších 4500 o ďal­ších tisíc.

V októb­ri Spo­je­né štá­ty zača­li v Lit­ve s roz­miest­ňo­va­ním svo­jich voja­kov a tan­kov. Ame­ri­ča­nia budú pôso­biť v Lit­ve pol roka v rám­ci viac­ná­rod­né­ho prá­po­ru Seve­ro­at­lan­tic­kej alian­cie.

NATO o zria­de­nie tých­to prá­po­rov v troch pobalt­ských kra­ji­nách a v Poľ­sku roz­hod­lo ešte v roku 2016 v sna­he odra­diť Rus­ko – kto­ré v roku 2014 anek­to­va­lo Krym­ský polo­strov – od prí­pad­nej agre­sie voči kra­ji­nám alian­cie.

Pobalt­ské kra­ji­ny a Poľ­sko, kto­ré sa po dru­hej sve­to­vej voj­ne na viac ako 40 rokov ocit­li v sfé­re záuj­mov Soviet­ske­ho zvä­zu, tvrdo lobo­va­li za nasa­de­nie síl NATO, pre­to­že to vní­ma­li, ako nástroj na ďal­šie posil­ne­nie svo­jej bez­peč­nos­ti.

Pre­zi­den­ti Lit­vy a Poľ­ska svo­jím vyhlá­se­ním zo štvr­t­ka rea­go­va­li na výrok fran­cúz­ske­ho pre­zi­den­ta Emma­nu­e­la Mac­ro­na, kto­rý v nedáv­nom roz­ho­vo­re pre časo­pis The Eco­no­mist uvie­dol, že NATO je v sta­ve moz­go­vej smr­ti, keď kri­ti­zo­val nedos­ta­toč­nú koor­di­ná­ciu medzi Euró­pou a Spo­je­ný­mi štát­mi.

Mac­ro­nov výrok vyvo­lal búr­ku nevô­le u spo­jen­cov v rám­ci alian­cie. Bude zrej­me aj pred­me­tom dis­ku­sií počas sum­mi­tu NATO, kto­rý sa bude konať 4. decem­bra v Bri­tá­nii.

Zdroj:Teraz.sk