Prezident rozkázal vojakom brániť krajinu pred vlastnými občanmi

Číl­sky pre­zi­dent požia­dal záko­no­dar­cov, aby na uto­rok povo­li­li voja­kom obra­nu verej­nej infra­štruk­tú­ry. Sku­pi­na pre ľud­ské prá­va pri­tom vyjad­ri­la podoz­re­nie že doš­lo k váž­ne­mu zne­uži­tiu bez­peč­nost­ných síl počas pia­tich týž­dňov nepo­ko­jov v jed­nej z naj­bo­hat­ších kra­jín Juž­nej Ame­ri­ky.

Pri pokra­ču­jú­cich pro­tes­toch v Čile pro­ti nerov­nos­ti a nerov­ným sociál­nym služ­bám zahy­nu­lo zatiaľ naj­me­nej 26 ľudí. Viac ako 13 000 poli­caj­tov a civi­lis­tov bolo pri štraj­koch zra­ne­ných. Pro­tes­ty ochro­mi­li verej­nú dopra­vu v hlav­nom mes­te a tiež spô­so­bi­li stra­ty súkrom­ným pod­ni­ka­te­ľom v miliar­dách eur.

Pro­tes­tu­jú­ci žia­da­jú roz­siah­le refor­my. Pre­zi­dent Sebas­tian Pine­ra zaslal kon­gre­su návrh záko­na, kto­rý armá­de umož­ňu­je chrá­niť elek­tric­ké elek­trár­ne, letis­ká, nemoc­ni­ce a ďal­šie verej­né objek­ty infra­štruk­tú­ry s cie­ľom zabez­pe­čiť „základ­né služ­by“.

„Ten­to krok poskyt­ne poli­caj­ným zlož­kám voľ­nú ruku na zabez­pe­če­nie bez­peč­nos­ti našich obča­nov,” vyhlá­sil Pine­ra.

Pine­ro­ve ozná­me­nie priš­lo krát­ko po tom, čo medzi­ná­rod­ná sku­pi­na Human Rights Watch v sprá­ve uvied­la, že polí­cia bru­tál­ne potla­či­la demon­štran­tov. Pria­mo na nich vystre­ľo­va­la slz­ný plyn a nie­kto­ré pro­jek­ti­ly pre­le­te­li ofi­ciál­ny­mi vozid­la­mi ale­bo moto­cy­kla­mi.

„Exis­tu­jú stov­ky zne­po­ko­ju­jú­cich správ o nad­mer­ne pou­ži­tej sile v uli­ciach a zne­uží­va­ní zadr­žia­va­ných osôb,“ pove­dal José Migu­el Vivan­co, ria­di­teľ ame­ric­kej diví­zie Human Rights Watch po utor­ko­vom stret­nu­tí s číl­ským pre­zi­den­tom.

Viac ako 200 pro­tes­tu­jú­cich utr­pe­lo zra­ne­nia v oblas­ti tvá­re a očí pri stre­toch s polí­ci­ou. Bez­peč­nost­né zlož­ky vte­dy mali pou­ží­vať gumo­vé pro­jek­ti­ly.

Tra­ja dôs­toj­ní­ci Čil­skej polí­cie vyhlá­si­li, že gumo­vé pro­jek­ti­ly nedo­ká­žu pre­nik­núť oble­če­ním dokon­ca ani v prí­pa­de, že sa vystre­lia z tes­nej blíz­kos­ti. Spô­so­be­nie váž­nych zra­ne­ní očí ozna­či­li za „nemož­né“.

Poli­caj­ní a vojen­skí pred­sta­vi­te­lia uvied­li, že všet­ky prí­pa­dy údaj­né­ho zne­uží­va­nia moci sú pred­me­tom vyšet­ro­va­nia civil­ný­mi súd­mi.