Prestrelka Kim – Trump pokračuje. Najnovšie je americký prezident nerozvážny starec

Slov­ná pre­strel­ka medzi komu­nis­tic­kou Sever­nou Kóreu a USA pokra­ču­je. Naj­nov­šie sa naj­vyš­ší pred­sta­vi­te­lia oboch kra­jín nehá­da­jú, ale rov­no urá­ža­jú. Naj­nov­šie Sever­ná Kórea pro­stred­níc­tvom vyhlá­se­nia napad­la ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta Donal­da Trum­pa a nazva­la ho „neroz­váž­nym a ľsti­vým star­com.”

Pch­jong­jang to vyhlá­sil v reak­cii na Trum­po­ve posled­né twe­e­ty. Pod­ľa šéfa Bie­le­ho domu môže totiž seve­ro­kó­rej­ský vod­ca Kim Čong-un všet­ko stra­tiť, ak sa zacho­vá nepria­teľ­sky. „Pod­pí­sal so mnou v Sin­ga­pu­re doho­du o denuk­le­a­ri­zá­cii,” uvie­dol Trump v nede­ľu na Twit­te­ri a dodal, že Kim Čong-un nech­ce poru­šiť pria­teľ­stvo s pre­zi­den­tom Spo­je­ných štá­tov ale­bo zasa­ho­vať do ame­ric­kých pre­zi­dent­ských volieb v novem­bri 2020.

Vyso­ko­po­sta­ve­ný seve­ro­kó­rej­ský pred­sta­vi­teľ a býva­lý jad­ro­vý vyjed­ná­vač Pch­jong­jan­gu Kim Jong-čchol vo vyhlá­se­ní uvie­dol, že jeho kra­ji­na nepod­ľah­ne ame­ric­ké­mu tla­ku, pre­to­že nemá čo stra­tiť. Trum­po­vu admi­ni­stra­tí­vu obvi­nil zo sna­hy kúpiť si čas pred kon­com roka – ter­mí­nom, kto­rý sve­ro­kó­rej­ský vod­ca sta­no­vil Was­hing­to­nu na záchra­nu jad­ro­vých roz­ho­vo­rov.
Sever­ná Kórea v sobo­tu potvr­di­la „veľ­mi dôle­ži­tý test” odpa­ľo­va­cích zaria­de­ní pre rake­ty dlhé­ho dole­tu a takis­to ozná­mi­la, že roz­ho­vo­ry o denuk­le­a­ri­zá­cii so Spo­je­ný­mi štát­mi už nepok­ra­ču­jú.

Kim Čong-un a Trump pod­pí­sa­li v júni 2018 na sum­mi­te v Sin­ga­pu­re kom­plex­nú doho­du. Jej súčas­ťou je súbor vzá­jom­ných záväz­kov v oblas­ti budo­va­nia nových bila­te­rál­nych vzťa­hov, spo­loč­né úsi­lie o dosia­hnu­tie trva­lé­ho mie­ru na Kórej­skom polo­stro­ve, ako aj spo­lu­prá­ca na „úpl­nej denuk­le­a­ri­zá­cii” polo­stro­va.

Roko­va­nia o seve­ro­kó­rej­skom jad­ro­vom prog­ra­me sú v sle­pej ulič­ke od feb­ru­ára 2019, keď sa Trump a Kim Čong-un stret­li vo viet­nam­skom Hano­ji. Ich sum­mit sa skon­čil bez dosia­hnu­tia oča­ká­va­nej doho­dy, lebo Sever­ná Kórea žia­da­la stia­hnu­tie ame­ric­kých san­kcií výme­nou za denuk­le­a­ri­zá­ciu, čo Trump nebol ochot­ný spra­viť.

OSN zaká­za­la Pch­jong­jan­gu aké­koľ­vek tes­ty rake­to­vých tech­no­ló­gií dlhé­ho dole­tu.

Zdroj:TASR