Premiér: Je to vážne. Naď: Je to absurdné

Jaroslav Naď

Poli­tik a odbor­ník na obra­nu hnu­tia OĽa­NO Jaro­slav Naď odmie­ta aké­koľ­vek obvi­ne­nia, že by ohro­zil bez­peč­nosť Slo­ven­ska. Celé svo­je obvi­ne­nie z ohro­zo­va­nia štát­ne­ho tajom­stva pova­žu­je za abso­lút­ne absurd­né a tvr­dí, že vojen­skí taj­ní hľa­da­li na neho kom­pro­mi­tu­jú­ce mate­riá­ly viac ako rok.

„Pred­stav­te si, že novi­nár prí­de na tla­čo­vú kon­fe­ren­ciu a opý­ta sa ria­di­te­ľa Slo­ven­skej infor­mač­nej služ­by – pro­sím vás, koľ­ko má vlast­ne prí­sluš­ní­kov SIS? Ria­di­teľ by neod­po­ve­dal, lebo je to uta­jo­va­ná sku­toč­nosť, ale obra­tom by polí­cia novi­ná­ra obvi­ni­la z ohro­ze­nia záuj­mov štá­tu. Väč­šiu absur­di­tu si neviem pred­sta­viť,“ kon­šta­to­val Naď.

Ešte pred štvr­t­ko­vým výslu­chom na polí­cii nech­cel hovo­riť viac detai­lov, ale je pre­sved­če­ný, že žiad­nu uta­jo­va­nú sku­toč­nosť ani nepo­ža­do­val, ani neprez­ra­dil.  Viac infor­má­cií plá­nu­je poskyt­núť prá­ve po štvr­t­ko­vom výslu­chu. Naz­na­čil však, že od ohlá­se­nia vstu­pu do poli­ti­ky zača­li na neho špe­ciál­ne štát­ne zlož­ky zbie­rať kom­pro­mi­tu­jú­ce mate­riá­ly.

„Nepra­jem to ani naj­hor­šie­mu nepria­te­ľo­vi, čo som sa dnes dozve­del,“ uzav­rel Naď s tým, že celý prí­pad je poli­tic­kou pomstou vede­nia Vojen­ské­ho spra­vo­daj­stva, keď­že prá­ve on upo­zor­nil na majet­ko­vé nezrov­na­los­ti ria­di­te­ľa vojen­skej taj­nej služ­by Jána Bal­cia­ra. „Toto ma neza­stra­ší a pro­ti štát­nej mafii, kto­rá sa bohu­žiaľ dosta­la aj do bez­peč­nost­ných zlo­žiek, budem bojo­vať aj naďa­lej,“ zakon­čil Naď.

Pre­mi­ér: Zvo­lá­me bez­peč­nost­nú radu

Pre­mi­ér Peter Pel­leg­ri­ni po stret­nu­tí s ria­di­te­ľom vojen­ské­ho spra­vo­daj­stva Bal­cia­ra vyhlá­sil, že situ­ácia je ove­ľa váž­nej­šia, ako tvr­dí Naď. Pel­leg­ri­ni záro­veň ozná­mil, že kvô­li Naďo­vi na pia­tok zvo­lá bez­peč­nost­nú radu štá­tu. „V minu­los­ti to bol Toma­no­vej pes, potom zabud­nu­té dla­žob­né koc­ky a teraz je to Jaro­slav Naď,“ komen­to­val vyhlá­se­nie pre­mi­é­ra pred­se­da hnu­tia OĽa­NO Igor Mato­vič.

Naďa obvi­ni­li v uto­rok večer

Národ­ná kri­mi­nál­na agen­tú­ra obvi­ni­la Jaro­sla­va Naďa z hnu­tia OĽa­NO z trest­né­ho činu ohro­zo­va­nia uta­jo­va­nej sku­toč­nos­ti. Polí­cia to ozná­mi­la v uto­rok večer na svo­jej face­bo­oko­vej strán­ke. Pod­ľa vyšet­ro­va­te­ľa mal Naď žia­dať uta­jo­va­né sku­toč­nos­ti na ochra­nu záuj­mov Slo­ven­skej repub­li­ky a násled­ne ich vyzra­diť ďal­ším oso­bám. Ďal­šie infor­má­cie polí­cia neplá­nu­je zve­rej­niť. Naďo­vi záro­veň zobra­li mobil­ný tele­fón.

Jaro­slav Naď v hnu­tí pôso­bí od novem­bra 2018 ako odbor­ník na obra­nu. Naď nie­koľ­ko rokov pôso­bil na minis­ter­stve obra­ny v rôz­nych fun­kciách, ale aj v Bru­se­li ako vedú­ci sek­cie obra­ny na stá­lom zastú­pe­ní Slo­ven­ska pri NATO. Od roku 2014 pôso­bí v mimo­vlád­nom sek­to­re ako bez­peč­nost­ný ana­ly­tik.