Premiér Heger hovoril na hraniciach s Ukrajinou o vzájomnej solidarite

Pre­mi­ér SR Edu­ard Heger (OĽANO) vyz­dvi­hol počas náv­šte­vy slo­ven­sko-ukra­jin­skej hra­ni­ce vo Vyšnom Nemec­kom vzá­jom­nú soli­da­ri­tu. Zdô­raz­nil pri­pra­ve­nosť Slo­ven­ska podať Ukra­jin­com ute­ka­jú­cim pred voj­nou pomoc­nú ruku aj v podo­be občerstve­nia či uby­to­va­nia.

„Je tu zima, chce­me, aby ľudia zby­toč­ne von­ku nemrz­li. Aby mali čo naj­lep­šie zabez­pe­če­nie, občerstve­nie a ply­nu­lý odvoz či už k ich rodi­nám a zná­mym, ale­bo im bude­me hľa­dať mies­to, kde ich dočas­ne uby­tu­je­me,” podot­kol šéf vlád­ne­ho kabi­ne­tu. Pri­blí­žil, že situ­ácia na hra­nič­nom prie­cho­de je pokoj­ná a čaka­cie leho­ty mini­mál­ne.

Minis­ter vnút­ra Roman Miku­lec (OĽANO) infor­mo­val, že štát má desať­ti­sí­ce mož­nos­tí na uby­to­va­nie. Ďal­šie ponú­ka­jú jed­not­liv­ci a mno­hé orga­ni­zá­cie. „Kre­uje sa ope­rač­ný štáb, kto­rý to bude dávať doko­py, aby sme vede­li čo naje­fek­tív­nej­šie tie kapa­ci­ty využiť,” dopl­nil. Zopa­ko­val, že rezort vnút­ra plá­nu­je zria­diť takz­va­né hots­po­ty pre prí­pad zvý­še­né­ho náras­tu ľudí z Ukra­ji­ny.

Heger v tej­to súvis­los­ti hovo­ril aj o soli­da­ri­te zo stra­ny ďal­ších štá­tov EÚ. „Ak to bude potreb­né a kapa­ci­ty by boli vyčer­pa­né, siah­ne­me po ich poda­nej ruke,” pove­dal.

Šéf kabi­ne­tu záro­veň zdô­raz­nil potre­bu posil­ne­nia obra­ny­schop­nos­ti. „Jed­no­znač­ne musí­me posil­niť obra­ny­schop­nosť a bez­peč­nosť európ­ske­ho pries­to­ru, obzvlášť východ­nej hra­ni­ce,” zdô­raz­nil.

Minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (OĽANO) pri­blí­žil, že všet­ky kra­ji­ny na východ­nej hra­ni­ci Seve­ro­at­lan­tic­kej alian­cie požia­da­li o akti­vá­ciu člán­ku šty­ri, to zna­me­ná bez­peč­nost­né kon­zul­tá­cie. Pod­ľa jeho slov naďa­lej pre­bie­ha­jú. Dopl­nil, že tele­fo­nu­je s minis­tra­mi troch kra­jín NATO a inten­zív­ne hľa­da­jú rie­še­nia. Dekla­ro­val tiež, že Slo­ven­sko má zabez­pe­če­ný vzduš­ný pries­tor tak, ako je zabez­pe­če­ný celý vzduš­ný pries­tor Seve­ro­at­lan­tic­kej alian­cie. Pri­blí­žil, že  najb­liž­ší rea­li­zo­va­ný útok na Ukra­ji­nu bol nece­lých 200 kilo­met­rov od slo­ven­skej hra­ni­ce.

AUTOR TASR
„Všet­ky prá­va vyhra­de­né. Pub­li­ko­va­nie ale­bo ďal­šie šíre­nie správ a foto­gra­fií zo zdro­jov TASR je bez pred­chá­dza­jú­ce­ho písom­né­ho súhla­su TASR poru­še­ním autor­ské­ho záko­na“.
Zdroj foto: Face­bo­ok / Edu­ard Heger – pred­se­da vlá­dy SR