Prekvapenie. Trump prišiel do Afganistanu

Ame­ric­ký pre­zi­dent Donald Trump je zná­my tým, že dote­raz sa bojo­vým zónam vyhý­bal a posie­lal tam skôr svoj­ho zástup­cu vicep­re­zi­den­ta Mikea Pen­ca. Na svia­tok Vďa­ky­vzda­nia však prek­va­pil a pri­šiel pozdra­viť voja­kov do Afga­nis­ta­nu. Je to jeho vôbec prvá nav­šte­va naj­dl­h­šej ame­ric­kej vojen­skej misie od začiat­ku pre­zi­den­to­va­nia v roku 2017.

Trump nav­ští­vil voja­kov na základ­ni Begram. Po asi dvoch hodi­nách s vojak­mi ešte krát­ko roko­val s afgán­skym pre­zi­den­tom Ašra­fom Ghá­ním. Pod­ľa agen­tú­ry AP Trum­pa spre­vá­dza­li iba najb­liž­ší spo­lu­pra­cov­ní­ci. Žiad­na veľ­ká dele­gá­cia. Trump bol, na roz­diel od vicep­re­zi­den­ta Pen­ca v Ira­ku, bez man­žel­ky.

Počas náv­šte­vy základ­ne potvr­dil, že USA roku­jú s radi­kál­nym Tali­ba­nom o prí­me­rí. „Áno stre­tá­va­me sa s nimi a roku­je­me. Najprv sme my chce­li pokoj zbra­ní, no oni nech­ce­li. Teraz sme na nich zaú­to­či­li a už chcú prí­me­rie,” kon­šta­to­val pod­ľa agen­tú­ry AP pre­zi­dent Trump.

Iba v sep­tem­bri pri­tom doš­lo k zru­še­niu plá­no­va­ných roko­va­ní na pre­zi­dent­skom ran­či v Camp Davi­de. Schôdz­ku zru­šil Tali­ban. AP pri­po­mí­na, že Trump v kam­pa­ni sľu­bo­val „neko­neč­nej voj­ny v Afga­nis­ta­ne” a návrat ame­ric­kých voja­kov domov. Aktu­ál­ne v tej­to kra­ji­ne pôso­bí 13 000. Trump naj­nov­šie sľú­bil postup­né zní­že­nie počtov na 8600.

Ešte aj twe­e­ty nasta­vi­li vopred

Trum­po­vu ces­tu do Afga­nis­ta­nu spre­vá­dza­li mimo­riad­ne prí­sne bez­peč­nost­né opat­re­nia. Mys­le­lo sa doslo­va na všet­ko. Minu­lý rok totiž brit­ský ama­tér spo­zo­ro­val Air For­ce One na ces­te do Ira­ku a tým sa pre­zra­dil jeho pohyb. Náv­šte­vu za letu zru­ši­li.

Ten­to­raz nepou­ži­li kla­sic­ké Air For­ce One lie­tad­lo, ale to necha­li na letis­ku Flo­ri­de, aby vzbu­di­li dojem, že pre­zi­dent trá­vi vďa­ky­vzda­nie vo svo­jom gol­fo­vom are­áli. Pre­zi­dent sa medzi­ča­som pre­su­nul na inú základ­ňu odkiaľ letel iným lie­tad­lom. Dokon­ca pre­zi­den­to­vi nasta­vi­li dopre­du twe­e­ty, aby niko­mu nebo­lo podoz­ri­vé, že Trump je prí­liš dlho ticho.

 

Zdroj: AP