Prehľad programov: Čo ponúkajú jednotlivé strany vojakom a policajtom?

Most-Híd – struč­ne a jas­ne pro­európ­sky

Most-Híd sa vo svo­jom prog­ra­me venu­je skôr zahra­nič­ným vzťa­hom a jed­no­znač­nej pro­zá­pad­nej orien­tá­cii Slo­ven­ska ako samot­né­mu rezor­tu obra­ny. Má však aj nie­koľ­ko úpl­ne kon­krét­nych postre­hov a nápa­dov na zlep­še­nie. Jed­ným z ních je naprí­klad zria­de­nie stred­nej vojen­skej ško­ly, ale­bo aj lep­šia príp­ra­va vojen­ských kade­tov na kon­krét­nej tech­ni­ke s tým, aby kon­či­li už aj s vodičs­kým pre­uka­zom typu C, lebo teraz skon­čia ško­lu a nemô­žu nič poriad­ne šofé­ro­vať. Rezor­tu obra­ny záro­veň vyčí­ta­jú, že míňa penia­ze a moder­ni­zu­je cha­otic­ky a nesys­té­mo­vo.

Odpo­ve­de na otáz­ky:

Aké sú tri naj­dô­le­ži­tej­šie body (pri­ori­ty) váš­ho prog­ra­mu v oblas­ti obra­ny a bez­peč­nos­ti?

Pro-atlan­tic­ká bez­peč­nost­ná poli­ti­ka, trans­pa­rent­ná moder­ni­zá­cia armá­dy a vybu­do­va­nie ťaž­kej mecha­ni­zo­va­nej bri­gá­dy.

Sú dve per­cen­tá HDP (aktu­ál­ne cca 2 mld eur) dosta­toč­né ale­bo nedos­ta­toč­né pre plne­nie úloh OS SR? Na čo by sa mali pri­orit­ne využiť finan­cie urče­né pre rezort MO SR?

Dve per­cen­tá HDP by sme do roku 2024 mali spl­niť. Inves­to­vať by sme mali naj­mä do ťaž­kej mecha­ni­zo­va­nej bri­gá­dy.

Súhla­sí­te so súčas­ným nasta­ve­ním pla­tov a výslu­ho­vých dôchod­kov prí­sluš­ní­kov ozb­ro­je­ných zlo­žiek? Mal by sa prí­pad­ne zme­niť? Ak áno, ako?

Súčas­né navý­še­nie bolo potreb­né, pla­ty voja­kov by v budúc­nos­ti  mali rásť v rov­na­kom tem­pe ako prie­mer­ná mzda.

V OS SR je nie­koľ­ko tisíc tabuľ­ko­vých miest neob­sa­de­ných. Ako by ste moti­vo­va­li ľudí, aby vstú­pi­li do OS SR a ako by ste ich chce­li v sys­té­me udr­žať? 

Zabez­pe­če­ním lep­šie­ho finanč­né­ho ohod­no­te­nia a pra­cov­ných pod­mie­nok. Voja­ci by mali vidieť mož­nosť na kari­ér­ny rast.

Slo­ven­sko má aktu­ál­ne viac ako 21 000 prí­sluš­ní­kov PZ SR – je to veľa, málo ale­bo aku­rát? Aké zásad­né zme­ny plá­nu­je­te v PZ SR? 

Mala by sa dokon­čiť očis­ta PZ, kto­rú sme odštar­to­va­li zme­nou záko­na o voľ­be pre­zi­den­ta PZ. Mali by sme posilniť/správne nasta­viť inšpek­ciu. 

Ako by mal byť vole­ný pre­zi­dent PZ SR a náčel­ník OS SR?

Mys­lí­me si, že súčas­ný zákon o voľ­be pre­zi­den­ta PZ je vyho­vu­jú­ci, to isté sa vzťa­hu­je aj na voľ­bu náčel­ní­ka OS SR.

Ako ste spo­koj­ní s nasta­ve­ním a kom­pe­ten­cia­mi Úra­du inšpekč­nej služ­by? Je tak­to nasta­ve­ná nezá­vis­losť dosta­toč­ná ale­bo by bolo lep­šie vytvo­riť úpl­ne novú inšpek­ciu všet­kých ozb­ro­je­ných zlo­žiek, podob­ne ako to majú naprí­klad v Čes­kej repub­li­ke? Kto by mal meno­vať jej vedú­ce­ho pred­sta­vi­te­ľa?

Po odbor­nej dis­ku­sii sa zme­nám neb­rá­ni­me.

Mala by NR SR pri­jať vlá­dou schvá­le­nú bez­peč­nost­nú stra­té­giu (2017) ale­bo by bolo lep­šie vypra­co­vať novú a schvá­liť tú?

Bolo by lep­šie vypra­co­vať novú, s aktu­ál­ny­mi reak­ci­ami na geopo­li­tic­ké dia­nie.

Je Rus­ká fede­rá­cia bez­peč­nost­nou hroz­bou?

ÁNO

Má sa Slo­ven­ská repub­li­ka (prí­sluš­ní­ci OS SR) zúčast­ňo­vať zahra­nič­ných ope­rá­cií mimo úze­mia člen­ských kra­jín NATO?

Áno, robí­me to aj teraz, naprí­klad v Afga­nis­ta­ne.

 

Na ďal­šej stra­ne OĽa­NO